Project

Open akkers in gemeente Oirschot; behoud of ontwikkeling?

Rondom Oirschot zijn nog verscheidene ‘open akkers’ te vinden die cultuurhistorisch waardevol zijn. Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) zet zich in voor het behoud van deze waardevolle akkers.

De stichting heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om de waarde van de akkers nog eens te onderzoeken in het licht van veranderingen in het landgebruik, waarvan de boomteelt de speciale aandacht heeft. De vrees leeft bij SBEO dat landschap en cultuurhistorie van de open akkers door de boomteelt bedreigd wordt.

Oplossingen

Om oplossingsgericht te werk te gaan is besloten om in het onderzoek de belangrijkste stakeholders mee te nemen.

En zo te komen tot ontwerpprincipes die gebruikt kunnen worden voor een gebiedsproces dat er voor moet zorgen dat de boomteelt duurzaam kan samengaan met een landschap waarin de cultuurhistorie behouden blijft.

Het onderzoek is uitgemond in een leer- en onderhandelingsproces waarin zowel SBEO en vertegenwoordigers van de boomteelt, op een creatieve manier ideeën en oplossingen konden aandragen voor mogelijke knelpunten met betrekking tot het behoud van de open akkers en de boomteelt. De hulp van een landschapsarchitect heeft in dit proces geholpen om te visualiseren waar mogelijk de oplossingsrichtingen liggen.

Gezamenlijk proces

Het resultaat is dat door vertegenwoordigers van de boomteelt en SBEO een gezamenlijk gedragen proces op gang is gebracht.
Daarmee kan verder invulling geven worden aan de gezamenlijke belangen in- en om de open akker van Oirschot en vergelijkbare plaatsen in Noord-Brabant. In het Wetenschapswinkel rapport staat  het resultaat van dit proces beschreven staat met daarin ook informatie over de kwaliteiten van de open akkers en de ontwerpprincipes die zijn geschetst.

Na dit onderzoek van de Wetenschapswinkel is het de bedoeling dat SBEO samen met de boomtelers ook andere belanghebbenden kan interesseren voor een verdere uitwerking van dit gebiedsproces.
Er is hoop dat de manier van samenwerken een voorbeeld zal zijn voor vergelijkbare situaties in Noord-Brabant en daarbuiten.

De huidige situatie op  open akkercomplex De Heezen met uitzicht op de kerk van het dorp Oirschot (Foto Thijs Dolders).
De huidige situatie op open akkercomplex De Heezen met uitzicht op de kerk van het dorp Oirschot (Foto Thijs Dolders).
Een van de ontwerpprincipes waarin de boomteelt het landschap kan versterken. (Ontwerp door Thijs Dolders)
Een van de ontwerpprincipes waarin de boomteelt het landschap kan versterken. (Ontwerp door Thijs Dolders)