Nieuws

Oprichting van een dorpscoöperatie vraagt oog voor de lokale context

Gepubliceerd op
16 september 2013

De oprichting van een dorpscoöperatie is een goed voorbeeld van de Doe-democratie waarin burgers zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken en hun eigen leefomgeving verbeteren. Een dergelijk initiatief heeft echter consequenties voor de bestaande verhoudingen tussen burgers en organisaties én tussen burgers onderling. Uit onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) blijkt dat het succesvol ontwikkelen en introduceren van nieuwe samenwerking tussen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzicht vraagt in de bestaande lokale verbanden en voorgeschiedenis. De betrokken partijen moeten zich hiervan bewust zijn, en kritisch op reflecteren en hun strategie hierop aanpassen. Zo is de oprichting een dorpscoöperatie een gezamenlijk zoekproces van alle partijen.

Uit het onderzoek dat de Wetenschapswinkel uitvoerde voor één van de kernen in de gemeente Emmen blijkt verder dat het voor zowel bewoners als andere betrokken partijen van belang is ideeën voor activiteiten zo concreet mogelijk te maken en klein te beginnen. Op deze manier is het voor iedereen makkelijker de consequenties te overzien en een inhoudelijke discussie te voeren over wie waarvoor verantwoordelijkheid moet nemen. Het oprichten van een dorpscoöperatie is een gezamenlijk zoekproces waarin alle betrokken partijen de bereidheid moeten tonen kritisch te reflecteren op bestaande context en hiervan te leren.

Het idee een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen) op te richten, is ontstaan tijdens het opstellen van het dorpsprogramma. De dorpscoöperatie zou kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen en maatregelen in het dorpsprogramma en tegelijkertijd de zeggenschap bij bewoners over hun dorp kunnen vergroten en eigen initiatief stimuleren. Het idee kan daarom op brede steun rekenen van diverse organisaties, waaronder de gemeente Emmen, Emmen Revisited (de organisatie verantwoordelijk voor het opstellen van het dorpsprogramma in samenwerking met professionele organisaties en bewoners) én de bewonersvertegenwoordiging uit het dorp.

Het verkennende onderzoek van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR naar de kansen, uitdagingen en valkuilen bij de oprichting van een dorpscoöperatie heeft inmiddels een vervolg gekregen in een dorpsbreed onderzoek naar het draagvlak onder bewoners. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een groep bewoners (de zogenaamde Kopgroep), in samenwerking met projectbureau STAMM uit Assen. De Kopgroep is voornemens dit onderzoek half oktober 2013 af te ronden.

Presentatie eindrapport

Op maandagmiddag 16 september (16.30 uur) wordt het rapport van de Wetenschapswinkel aangeboden aan Plaatselijk Belang Nieuw-Dordrecht en het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen in Dorpshuis De Klink in Nieuw-Dordrecht.