plenaire-zaal-tweede-kamer

Nieuws

Overleg 'Gewasbescherming buiten de landbouw' uitgesteld

Gepubliceerd op
17 februari 2014

In tegenstelling tot eerdere berichten staan de brief en rapporten die staatssecretaris Mansveld 6 februari jongstleden naar de Tweede Kamer stuurde niet op de agenda van het Algemeen Overleg van aanstaande woensdag. Deze worden dus (in principe) niet besproken. Tijdens het VSO (Verslag Schriftelijk Overleg), gepland op 20 februari van 19.30-20.00 uur, kunnen moties over gewasbescherming buiten de landbouw worden ingediend.

Staatssecretaris Mansveld heeft op 6 februari een brief en de resultaten van twee onderzoeken betreffende het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van de uitkomsten van de onderzoeken is het kabinetsvoorstel 'Gewasbescherming buiten de landbouw' op een aantal punten aangepast.

Debat Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld heeft de resultaten van de eerder toegezegde onderzoeken naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • anwoord van het Ctgb op de vraag naar het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en de vraag of er aanleiding bestaat voor differentiatie in maatregelen;
  • rapport over de technische haalbaarheid van niet-chemische bestrijding buiten de landbouw m.u.v. verhardingen (Tauw).

De Landsadvocaat heeft advies uitgebracht over de juridische grondslag van de aangekondigde maatregelen.

Ook op de agenda staat het 'Verslag van een schriftelijk overleg over gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 215) (herdruk)'.

Kabinetsvoorstel aangepast

Op grond van de onderzoeken heeft de staatssecretaris het oorspronkelijke kabinetsvoorstel op enkele punten aangepast.

Laag-risico en basisstoffen

Het verbod geldt niet voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van laag-risicostoffen en basisstoffen, die buiten de landbouw worden gebruikt. Dit betreft o.a. de onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van (vet)zuren zoals Ultima (EcoStyle) en Cito (BioChem).

Verhardingen

Voor verhardingen blijft het verbod op professioneel en particulier gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen per november 2015 onverkort van kracht. Uitzondering op het verbod geldt alleen als veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijding, en chemische bestrijding de enige mogelijkheid is. Als voorbeeld worden genoemd sommige niet-openbaar toegankelijke industriƫle bedrijven (BRZO-inrichtingen), delen van defensieterreinen en luchthavens.

Overige terreinen

Voor 'overige terreinen' buiten de landbouw geldt een verbod voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per november 2017. Voor particulier gebruik wordt geen verbod voorgesteld, hier wordt vooral ingezet op voorlichting om het gebruik terug te dringen en risico's te minimaliseren. Een uitzondering op het verbod wordt gemaakt voor terreinen waar zich plagen voordoen, die alleen door inzet van chemische bestrijding voldoende kunnen worden beheerst zoals:

  • sport- en golfterreinen;
  • siertuinen;
  • recreatiebedrijven;
  • lastige situaties, de bestrijding van bijvoorbeeld Amerikaanse  vogelkers, Aziatische boktor of eikenprocessierups.

Door het uitvoeren van een Innovatieagenda, sluiten van Green Deals en het oprichten van een Kennisplatform wil de staatssecretaris in samenwerking met de betrokken organisaties het aantal uitzonderingen zo klein mogelijk houden.