Nieuws

PAS stimuleert werkgelegenheid, effect op leefbaarheid overwegend gunstig

Gepubliceerd op
3 juli 2013

De sociaaleconomische effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn tot 2030 overwegend positief. De PAS heeft een gunstig effect op de Nederlandse werkgelegenheid en de impact op leefbaarheid is neutraal tot positief. De PAS leidt bijvoorbeeld tot een lagere ammoniakuitstoot, maar deze verlaging heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid. Wel neemt de geurhinder af. Het energieverbruik op intensieve veebedrijven neemt toe. Dit blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De PAS leidt tot duidelijkheid in regelgeving en biedt daardoor ondernemers meer ruimte voor economische ontwikkelingen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van LEI Wageningen UR dat de PAS per jaar € 100-200 miljoen meer opbrengt dan het kost. Dit voordeel heeft een positief effect op de werkgelegenheid ten opzichte van een situatie zonder PAS.

De snellere toepassing van emissiebeperkende technieken, zoals luchtwassers, in de veehouderij zorgt voor extra daling van hinder door geur. Hierdoor ontstaat ook een hoger energieverbruik en het verdient daarom aanbeveling bij de toepassing van deze technieken het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

Agrarische activiteiten kunnen dankzij de PAS regionaal groeien. De effecten hiervan op het landschap zijn tegengesteld en verschillend van aard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grotere stallen en meer koeien in de wei.

Natura-2000 gebieden en de PAS

De natuur in meer dan 130 Natura-2000 gebieden kampt met een te hoge belasting van stikstof, grotendeels als gevolg van economische activiteiten (landbouw, verkeer, industrie). De PAS moet zorgen voor meer helderheid in de regelgeving en beoogt natuur en economie met elkaar in evenwicht te brengen. Het ministerie van Economische Zaken heeft het LEI gevraagd om, met medewerking van het Planbureau voor de Leefomgeving, de sociaaleconomische effecten van de PAS op nationaal niveau te evalueren. Aanvullend hierop heeft de provincie Overijssel het LEI verzocht de mogelijke sociaaleconomische effecten van de PAS voor Overijssel aan te geven en om ook regionale en plaatselijke effecten in beeld te brengen. Dit rapport zal in de loop van juli verschijnen.