Nieuws

Perspectievenstudie teelt de grond uit

Gepubliceerd op
18 juli 2012

In 2011 zijn perspectievenstudies uitgevoerd voor de gewasgroepen bladgewassen en bomen, om vast te stellen of de ontwikkelde systemen duurzaam zijn en om verbeterpunten te identificeren. In deze studies wordt gekeken naar de integrale duurzaamheid van het nieuwe teeltsysteem in vergelijking met de teelt in de vollegrond. De systemen zijn beoordeeld op 17 aspecten binnen de duurzaamheidsdimensies people, planet en profit.

Project: Teelt de grond uit

Tabel 1. Score van de duurzaamheidsthema’s van Teeltuit de grond bladgewassen ten opzichte van teelt in degrond met onderverdeling naar waar harde bewijzenzijn en waar de bepaling nog een indicatie is.
Bewezen Indicatie/aanname
Beter Landelijk nutriëntengebruik, Gebruik gewasbeschermingsmiddelen Ruimtelijke ordening en logistiek Arbeidsomstandigheden Voedselkwaliteit en voedselveiligheid Klimaatadaptatie Concurrentiekracht
Gelijk Maatschappelijke diensten en groene zorg Arbeidsuren Afval Energieverbruik en broeikasgassen
Slechter Biodiversiteit Watergebruik Natuurlijkheid Rentabiliteit Financieel risicoprofiel

In tabel 1 staat aangegeven op welke thema’s teelt uit de grond voor bladgewassen op dit moment beter scoort dan teelt in de grond. Daarbij is ook aangegeven in hoeverre we al zeker zijn van de score. De onzekerheid komt voort uit het feit dat nog niet alle gegevens van het nieuwe systeem bekend zijn.

Er zijn verbeteringen op diverse punten mogelijk: door verdere automatisering kunnen de arbeidsprestaties verbeteren, keuze van materialen die beter scoren op productie van broeikasgassen levert een lagere broeikasuitstoot op, zoeken naar mogelijkheden om het systeem te vereenvoudigen zorgt voor lagere investeringen en een hogere rentabiliteit. Aan deze punten gaat de komende jaren verder gewerkt worden.

Op een aantal thema’s is er nog grote onzekerheid. Door metingen in de huidige experimenten en eerste systemen in de praktijk willen we hier meer duidelijkheid over krijgen. Belangrijke vragen zijn o.a. hoe lang kan hetzelfde water gebruikt worden, hoe om te gaan met neerslagoverschot en wat is de benodigde arbeid.