Nieuws

Proeven gestart met fosfaat-arme organische materialen voor bollenteelt

Gepubliceerd op
23 januari 2013

Nieuwe wetgeving dwingt bollentelers alternatieven te zoeken voor fosfaatrijke organische mest. Daarom zijn veldproeven gestart met drie veelbelovende alternatieven: kokossnippers, cacaodoppen en Biochar. De verwachting is dat compost en stalmest niet helemaal vervangen kunnen worden, maar dat een slimme combinatie van producten het gewenste effect geeft in de bodem.

Voor een goede bodem- en waterkwaliteit en een optimale teelt is een voldoende hoog organisch stofgehalte in de bodem nodig. In de bollenteelt op duinzandgrond worden hiervoor stalmest, GFT-compost en groenbemesters in verschillende verhoudingen toegepast. Vanwege strengere mest- en mineralenwetgeving is voor organische bemesting een alternatief nodig met een laag fosfaatgehalte.

Top 10

De sector heeft in de eerste fase van het project een top 10 van materialen met een gunstiger organische stof/fosfaat verhouding dan die van stalmest en GFT-compost vastgesteld. Met deze materialen kan méér organische stof worden aangevoerd binnen de fosfaatgebruiksnorm.

Een nadeel is dat toepassing hiervan wordt beperkt door factoren als kostprijs, beperkte beschikbaarheid of een te hoog zout- of kaliumgehalte.

Verwacht wordt dat volledige vervanging van compost en stalmest niet mogelijk is. Daarom wordt gezocht naar producten die zo te combineren zijn, dat ze samen alle gewenste functies van organische stof in de bodem vervullen.

Veldproef

tractor.jpg

In de tweede fase van het project heeft de werkgroep Meststoffen van het Milieuplatform namens de sector uit de top 10 drie materialen gekozen voor een veldproef: kokossnippers, cacaodoppen en Biochar. Met deze materialen is najaar 2012 een tweejarige proef ingezet. Daarmee worden kwantitatieve gegevens verzameld over het effectief organisch stofgehalte (EOS), het vochtvasthoudend vermogen, de mineralisatie en de bodemweerbaarheid.

Bij de proeven worden kokossnippers, cacaodoppen en Biochar afzonderlijk toegepast en beplant met hyacint. Tijdens en na het groeiseizoen worden metingen verricht. Daarbij wordt ook gekeken of de producten goed verwerkbaar zijn en wat het effect is op de bolopbrengst.

Slimme combinatie

Op basis van deze gegevens per product kan berekend worden welke combinaties gunstig zijn. Daarmee kan de praktijk kiezen of zij een deel van de gangbare organische meststoffen wil vervangen door een of meer alternatieven.