Nieuws

Promotie: E.F. Talsma (Elise)

Gepubliceerd op
3 juli 2014
Foto E.F. Talsma (Elise)
Proefschrift titel: Yellow cassava: Efficacy of provitamin A rich cassava on improvement of vitamin A status in Kenyan schoolchildren.
Datum & tijdstip: 03-07-2014, 13:30 hrs
Begeleiders: Prof. M.B. Zimmermann, Dr. I.D. Brouwer, Dr. A. Melse

Proefschrift