Nieuws

Rapport 'Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit'

Gepubliceerd op
12 december 2013

Vandaag is het rapport 'Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit' gepubliceerd. Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd door de instituten Alterra, PRI en LEI van Wageningen UR en is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Het rapport adviseert over de nationale invulling van de vergroeningsmaatregel van het nieuwe stelsel voor directe betalingen van het GLB en is als één van de bronnen gebruikt voor de brief van het ministerie van EZ aan de Tweede Kamer van 6 december.

Bij de totstandkoming van de adviezen in deze studie is het uitgangspunt steeds geweest dat het primaire doel van de vergroening van de directe betalingen het verbeteren van natuur en biodiversiteit op landbouwgronden betreft. Enerzijds kan dit gerealiseerd worden door optimaal beheer en bescherming van reeds bestaande ‘groene elementen’ en graslandhabitats. Anderzijds kan dit ook door meer/nieuwe (semi)natuurlijke habitats in het landelijk gebied te realiseren.

Positief effect op klimaat en milieu

De verwachting is dat genoemde maatregelen in veel gevallen ook een positief effect op milieu en klimaat kunnen hebben, maar de meerwaarde voor de natuur en biodiversiteit van het Nederlandse landelijk gebied staat steeds voorop. Daarnaast worden uitvoeringsaspecten bij de overwegingen meegenomen.

Dit advies bestaat uit drie delen:

  1. Nationale invulling Ecological Focus Area, inclusief een uitsplitsing van landschapselementen.
  2. Nationale invulling aanscherping maatregel Blijvend grasland.
  3. Nationale invulling extra ‘top-up’ gebieden met natuurlijke handicaps.