Nieuws

Rapport: Ontwikkeling emissiemanagement-systeem grondgebonden teelt; modellen

Gepubliceerd op
16 oktober 2013

Auteurs:
Marius Heinen, Falentijn Assinck, Wim Voogt, Gert-Jan Swinkels, Jos Balendonck.

Referaat

In het project ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1. lysimeter en drainmeter, 2. bodemvochtsensoren, 3. modellen, en daarnaast 4. een toetsing in de praktijk.

Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas is de verdamping geschat met behulp van een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie zijn vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden nagebootst. Deze zijn vervolgens vergeleken met de gemeten watergehaltes en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage worden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid. Voor de chrysantenteelt bleek dat de verdamping op de bedrijven in dit project met een factor 0.9 moet worden verlaagd.

Financiers zijn het Productschap tuinbouw en Ministerie van Economische Zaken.