Promotie

Regenworm in zwaar weer wegens opwarming

Regenwormen spelen een sleutelrol in de afbraak van organische stof en de mineralisatie van nutriënten. Hierdoor hebben ze een gunstig effect op plantengroei en vergroten ze de hoeveelheid plantenresten die in de bodem terecht komt.

Deze toename van de hoeveelheid koolstof in de bodem ten gevolge van wormenactiviteit is hoopgevend voor het broeikaseffect. Meer koolstof in de bodem betekent namelijk dat er koolstofdioxide (CO2) aan de atmosfeer wordt onttrokken. Er is echter een keerzijde aan deze essentiële bijdrage: wormen kunnen ook zorgen voor een toename in de uitstoot van broeikasgasemissies. 

Nadelig voor het broeikaseffect

In dit proefschrift heb ik voor landbouwbodems uitgezocht in hoeverre wormenactiviteit de verhouding tussen koolstofopslag en broeikasgasemissies beïnvloedt. De resultaten van mijn onderzoek suggereren dat het stimulerende effect van regenwormen op de uitstoot van broeikasgassen groter is dan hun gunstige invloed op koolstofopslag. Hoewel regenwormen zeer goed zijn voor bodemvruchtbaarheid, lijken ze nadelig voor het broeikaseffect.