Reglement Bibliotheek Wageningen University and Research

Artikel 1
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor studiedoeleinden, het gebruik van computerwerkplekken en voor het raadplegen van werken uit de collectie van de bibliotheek, zoals boeken, tijdschriften en ander bibliotheekmateriaal.

Artikel 2

Het lenen van werken uit de collectie is mogelijk voor:

  • studenten van Wageningen Universiteit en de hogeschool Van Hall Larenstein
  • medewerkers van Wageningen UR
  • instellingen in binnen- en buitenland (binnen Europa) die deelnemen aan het interbibliothecair leenverkeer
  • medewerkers en studenten van andere Nederlandse universiteiten
  • overige gebruikers van 16 jaar en ouder

Het is de leners niet toegestaan het geleende aan derden uit te lenen.

Artikel 3
Werken die niet worden uitgeleend, kunnen worden ingezien in de bibliotheek.

Artikel 4
Onder lenen van werken wordt verstaan bruiklening zoals omschreven in artikel 7A:1777 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5
Studenten en medewerkers van Wageningen UR kunnen met hun WUR-card werken lenen. Derden dienen in het bezit te zijn van een geldige lenerspas die op vertoon van een geldige persoons- en adreslegitimatie bij de bibliotheek aangevraagd kan worden.
De lener verplicht zich om elke wijziging van zijn persoons- of adresgegevens door te geven.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft voor dat persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden dan waarvoor ze verzameld worden en dat deze gegevens niet mogen worden afgestaan aan derden. Op grond van artikel 43 Wbp kunnen uitzonderingen hierop gemaakt worden.

Artikel 6
De lener maakt zorgvuldig gebruik van de geleende en anderszins geraadpleegde werken en het in de bibliotheek te gebruiken materiaal.
De lener is aansprakelijk voor iedere schade aan of verlies van het geleende of ter inzage verkregen werk of anderszins in gebruik genomen werk of materiaal van de bibliotheek die is ontstaan tijdens het gebruik of bezit vanaf het moment dat dit aan de lener is overhandigd of vanaf het moment van verzending wanneer dit werk of materiaal op diens verzoek is toegezonden, tot aan het moment dat dit weer in het bezit is van de  , ongeacht hoe en door wie de schade of dat verlies is veroorzaakt. In geval van verlies of schade, die niet eenvoudig kan worden hersteld, brengt de bibliotheek de prijs van een vervangend exemplaar aan de lener/bezoeker in rekening, vermeerderd met administratiekosten en eventuele andere noodzakelijk te maken kosten als incassokosten.

Artikel 7
De uitleentermijn wordt bepaald door de bibliotheek en wordt op de website van de bibliotheek gepubliceerd.
De lener kan een uitgeleend werk reserveren. Zodra het werk beschikbaar is krijgt de lener een bericht.
De uitleentermijn kan op verzoek worden verlengd, tenzij het werk door een ander is gereserveerd en zolang de uitleentermijn niet is verstreken.

Artikel 8
Indien de lener niet tijdig de uitleentermijn heeft verlengd of het werk heeft teruggebracht, is deze een boete verschuldigd
Het geleende wordt als verloren beschouwd indien de lener het geleende ondanks verstrijken van de uitleentermijn en ondanks sommatie door de bibliotheek, niet teruggeeft. Artikel 6 is dan van toepassing.
De hoogte van de boetes wordt vastgesteld door de bibliotheek en op de website van de bibliotheek gepubliceerd.

Artikel 9
In een aantal bibliotheken van Wageningen UR kan de lener ook zelf via het geautomatiseerde systeem de handelingen voor het lenen en inleveren van werken verrichten, dan wel de uitleentermijn verlengen.
Het verlengen van de uitleentermijn kan ook via de website van de bibliotheek.

Artikel 10
Het kopiëren of downloaden van werken of gedeelten daarvan is slechts toegestaan indien dit wettelijk geoorloofd is.
Het kopiëren of downloaden van artikelen is toegestaan indien dit geschiedt ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik, tenzij de aard van het werk zich tegen kopiëren verzet.
De bibliotheek kan hierover adviseren.
Bij misbruik of schending van deze bepaling kan betrokkene het recht op het gebruik van de bibliotheekfaciliteiten worden ontzegd.

Artikel 11
De bibliotheek kan op verzoek werken uit het bezit van andere bibliotheken te leen vragen. Indien hieraan kosten zijn verbonden brengt de bibliotheek deze aan de lener in rekening. De lener wordt hierover bij het indienen van zijn verzoek geïnformeerd.
Op het lenen van werken van een andere bibliotheek zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing tenzij de andere bibliotheek afwijkende regels stelt. In dat geval gelden die afwijkende regels.
Ook is het mogelijk fotokopieën van artikelen bij andere bibliotheken aan te vragen op basis van de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.

Artikel 12
De computers in de bibliotheek mogen alleen gebruikt worden voor studiedoeleinden.
In geval van beschadiging, diefstal of misbruik van deze computers kan de gebruiker de toegang tot de computer en of de bibliotheek worden ontzegd terwijl ook het bepaalde in artikel 6 van toepassing is.

Artikel 13
De Bibliothecaris kan een bezoeker die hinderlijk is voor anderen of schade veroorzaakt, uit de bibliotheek (laten) verwijderen en of de verdere toegang tot de bibliotheek ontzeggen.

Artikel 14
De Bibliothecaris kan personen die zich niet conformeren aan dit reglement en of de redelijke instructies van de medewerkers van de bibliotheek niet opvolgen, van verder bibliotheekgebruik uitsluiten. Deze personen dienen geleende werken onmiddellijk terug te bezorgen.

Artikel 15
Betrokkene kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de in de artikelen 12 t/m 14 genoemde maatregelen bij de Raad van Bestuur van Wageningen UR, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen.

Artikel 16
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Bibliothecaris.

Artikel 17
Dit reglement is vastgesteld op 16 december 2008.