Nieuws

Rendementsverbetering mestvergisting door kortere verblijftijden

Gepubliceerd op
26 november 2013

De rijksoverheid en de primaire sector (akkerbouw, tuinbouw en veehouderij) hebben in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren afgesproken om in 2020 te streven naar een biogasproductie van 1.500 miljoen m3 biogas. Echter het financiële rendement van mest- en covergistingsintallaties is onder de huidige omstandigheden niet rooskleurig. Wageningen UR Livestock Research heeft in dat kader de mogelijkheden onderzocht om het rendement van een simpele mestvergister te verbeteren. Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

De gebruikte proefopstelling met vier (semi)-continu bedreven laboratorium vergisters

In het onderzoek is een proef opgezet met varkens- en rundveemest in vier (semi)-continu bedreven laboratorium vergisters. Onderzocht is wat het effect van maatregelen is op de biogasproductie van mest en op het gehalte aan vluchtige vetzuren in de vergister. De getroffen maatregelen waren het reduceren van de verblijftijd en het toevoegen van een kleine hoeveelheid coproduct (glycerine).

Uit de resultaten van de uitgevoerde testen en de modellering kan het volgende worden geconcludeerd:

  • Verlaging van de verblijftijd bij varkensmest tot 12-14 dagen is mogelijk, maar gaf in dit onderzoek geen hogere totale biogasproductie. De (slechte) kwaliteit van de mest is hiervan mogelijk een oorzaak. Het valt niet uit te sluiten dat bij gebruik van verse varkensmest wel meer biogas zou zijn geproduceerd.
  • Verlaging van de verblijftijd bij rundveemest tot 10-12 dagen is mogelijk, en daarbij nam de biogasproductie per gram OS niet af. De absolute totale biogasproductie (ml/gram mest) nam wel toe bij verlagen van de verblijftijd. Bij het hier gehanteerde voedingsregime is een kortere verblijftijd niet aan te raden. De verwachting is dat bij een slechtere kwaliteit rundveemest, m.a.w. langer opgeslagen mest met een lager CZV gehalte, het effect van kortere verblijftijden ook negatief zal zijn (analoog aan varkensmest).
  • Het effect van glycerine op de biogasproductie en de optimale verblijftijd kan per vergister verschillen, maar een kleine hoeveelheid glycerine geeft gemiddeld een flinke stijging in biogasproductie. De glycerine dosering lijkt geen noemenswaardig nadelig effect te hebben op de omzetting van de organische stof in de mest.
  • Het gehalte en verhouding van vluchtige vetzuren is geen maat voor de effectiviteit van de vergisting bij een zekere verblijftijd, maar is meer een indicatie voor de samenstelling en/of effectiviteit van de micro-organismen die samenwerken tijdens de vergisting om organische stof om te zetten naar methaan (in biogas).
  • Volgens de modelschattingen bleek dat het positieve effect van glycerinedosering relatief afneemt bij kortere verblijftijden. Voor elke praktijkvergister dient dus een afweging te worden gemaakt tussen optimale verblijftijd en effect van glycerinedosering.