Project

Samenwerkende Varkenshouderijketen onderzoeksagenda - AF-12012

In 2012 is de pps Pigsystems4food gestart. Daarbij is vanuit de Innovatie Varkensvleesketen een aantal thema’s ingezet waarvoor ook de komende jaren kennisvragen ingevuld gaan worden. In 2012 heeft de varkensvleesketen een gedragen visie ontwikkeld mede op basis van het Verbond van Den Bosch, de resultaten van de commissie Oomen en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. De visie legt de basis en infrastructuur voor verduurzaming van de varkensvleesketen, en formuleert duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen leveren de opgaven en kennisvragen op om de doelstelling “de gehele varkensvleesketen duurzaam in 2020” te bereiken.

Doelstelling

De twee opgaven voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zijn het uitbouwen van de internationale positie van de Nederlandse en een maatschappelijk gewaardeerde varkenshouderijketen. Daarvoor is innovatie nodig op het terrein van volks‐en diergezondheid, voedselveiligheid, milieu en mineralen, maatschappelijke waardering en dierenwelzijn. Deze innovaties moeten leiden tot gezonde en veilige producten met een hogere toegevoegde waarde.

Werkwijze

Voor de PPS‐PigS4food is ontwikkelingsgericht onderzoek ten behoeve van een duurzame varkenshouderij de basis aanpak met het daarbij behorende ontwikkelen van nieuwe management‐en houderijsystemen. Een belangrijke nieuwe focus is de totale ketenaanpak waarbij nadrukkelijk ook de retail en COV mede regie hebben.

Niet alleen binnen de primaire sector dienen nieuwe systemen ontwikkeld te worden, de verwaarding daarvan dient ook in de gehele keten tot uiting te komen. Het evenredig meerwaarde creëren in de hele keten (van primaire bedrijven tot vleesverwerkende industrie en retail) is daarbij van groot belang. Dit geldt zowel voor nieuwe innovatieve meersterren systemen als voor de innovatieve nieuwe systemen zonder sterrenconcept. Er ligt dus een aantal aanvullende vragen op de thema’s die reeds in 2012 ingezet zijn.

Vijf onderzoekslijnen:

  1. Volksgezondheid en diergezondheid
  2. Milieu en Mineralen
  3. Dierenwelzijn (inclusief herontwerp van nieuwe houderijsystemen)
  4. Maatschappelijke waardering
  5. Vraaggerichte productconcepten met meerwaarde

Alle thema’s met als randvoorwaarde een gezond verdienmodel voor alle partners in de keten.

Penvoerder

Productschap Vee en Vlees