Persbericht

Samenwerking leidt tot betere waterkwaliteit in Noord-Holland

Gepubliceerd op
22 januari 2013

Bollentelers, hoogheemraadschap en leveranciers en producenten van gewasbeschermingsmiddelen zijn in 2009 in de kop van Noord-Holland gaan samenwerken om de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te voorkomen en de waterkwaliteit in de polder te verbeteren. Het eindrapport met resultaten en maatrelegen is nu verschenen.

In 2010 hebben de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten Certis, Bayer, Syngenta en BASF zich aangesloten bij de samenwerking. PPO en DLV Plant hebben het proces gefaciliteerd en kennis ingebracht.

In de pilot is de erfsituatie op de deelnemende bedrijven geïnventariseerd om de emissierisico’s in beeld te brengen. Daarnaast is de waterkwaliteit van ingaand en uitgaand water in de deelpolder onderzocht. Uit de waterkwaliteitsonderzoeken blijkt dat het % van de metingen waarbij de norm voor de drie aandachtstoffen: imidacloprid (Admire), pirimifos-methyl (Actellic) en carbendazim (Topsin M) werd overschreden, in 2011 ten opzichte van 2010 ongeveer gehalveerd is.

Advisering bleek een effectief en aanvullend instrument om de verontreiniging vanaf bloembollenbedrijven terug te dringen. Telers hebben de werkwijze als stimulerend ervaren. Door het project waren ze zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit in hun polder en zijn daarom veel kritischer gaan kijken naar hun bedrijfsvoering (gedrag en erfinrichting). Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen op de bedrijven en zorgvuldiger werken.

De vooral informerende en adviserende houding van het waterschap werd positief beoordeeld. Daarnaast hebben de adviseurs van de gewasbeschermingshandel (GMN) een belangrijke rol gespeeld in het project, doordat deze adviseurs dicht bij de teler staan en meedenken vanuit de praktijk. Ook bij de kennisoverdracht naar andere telers spelen zij een belangrijke rol. De telers geven aan dat naast de positieve aandacht voor de emissierisico’s, ook de metingen van de waterkwaliteit een essentieel onderdeel in het project vormden, omdat het uiteindelijk om de feiten gaat: wat is het probleem en wat is het effect van aanpassingen in erfinrichting en werkwijze op de waterkwaliteit.

Het samenwerkingsverband beveelt de volgende maatregelen aan om emissie te voorkomen:

  • Na boldompeling bollen afblazen
  • Lange uitlektijd voor ontsmette bollen
  • Transportwagen met robuuste opvanggoot voor ontsmette bollen
  • Fust wassen met kistenreiniger en afvalwater uitrijden over het land
  • Fust op stelconplaten aflopend naar het land plaatsen
  • Schoon export fust / eenmalig gebruik van export fust
  • Machines tijdens pauzes niet op het erf plaatsen
  • Afvoerplan water opnemen in de bouwvergunning bij nieuwbouw of verbouw

De ervaringen en aanbevelingen uit deze pilot vormen input voor het project Water ABC, waarin de partijen van het platform duurzame gewasbescherming werken aan de borging van maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. Daarnaast verkent het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hoe de ervaringen uit de pilot kunnen worden ingebed in het handhavingsplan 2013-2014.