Project

Sociale Moestuin Sliedrecht

De Wetenschapswinkel heeft onderzoek gedaan naar de lange termijn mogelijkheden van een sociale moestuin in Sliedrecht. Doel was een heldere visie formuleren voor de langere termijn (tien jaar).

De oprichting van een Sociale Moestuin Sliedrecht is voortgekomen uit een burgerinitiatief in de gemeente Sliedrecht in 2010. Binnen amper twee jaar tijd werd het idee voor een Sociale Moestuin medio 2012 werkelijkheid. Op verzoek van de Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht heeft de Wetenschapswinkel een onderzoek uitgevoerd naar de lange termijn mogelijkheden voor realisatie van een sociale moestuin in Sliedrecht. Hiervoor heeft de gemeente in 2011 een stuk grond aangewezen

Doel onderzoek

Doel van het onderzoek was een heldere visie te helpen formuleren voor de langere termijn (10 jaar).

Voor de korte termijn heeft de Wetenschapswinkel aan de Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht praktische handvatten aangereikt voor het maken van concrete acties en keuzes gericht op de sociaaleconomische en ruimtelijke inbedding van haar plannen.

Zicht vanaf de windsingel over de beoogde locatie van de sociale moestuin in Sliedrecht

Kernvraag

Het bestuur van de Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht bruist van de plannen en ideeën over haar sociale moestuin. Maar het ontbrak aan capaciteit om de plannen duidelijk en concreet te formuleren. In de stichting zitten alleen vrijwilligers.

De kernvraag was: hoe moet de sociale moestuin er over tien jaar uitzien, en wat betekent dat voor acties en keuzes op korte termijn?

Het antwoord op deze kernvraag biedt het bestuur houvast om de sociale moestuin verder uit te bouwen. Het onderzoek dat de Wetenschapswinkel heeft uitgevoerd, heeft dit zoekproces ondersteund en gevoed. Het heeft geholpen de keuzes te bepalen voor de sociale, economische en ruimtelijke haalbaarheid.

Drie thema’s

De focus van het onderzoek was gericht op drie thema’s:

  • De visie voor de moestuin (lange termijn doel).
  • Het op basis van deze visie verankeren van de sociale moestuin in de Sliedrechtse samenleving (korte termijn: wat is daar voor nodig?).
  • Het toetsen van het beleidsplan van de moestuin.

Conclusies

Het onderzoek richt zich op twee ontwikkelingen: de inrichting en exploitatie van de moestuin an sich en de omgeving waar de tuin onderdeel van uitmaakt. Op langere termijn zijn er mogelijkheden om tuin en omgeving tot een lommerrijk park te integreren waarbij een rol voor de gemeente is weggelegd.

De Sociale Moestuin zelf staat voor de exploitatie van de tuin en kan haar sociale rol invullen door mensen samen te brengen, met elkaar te tuinieren en via het organiseren van diverse aanverwante activiteiten de sociale cohesie te versterken. Aandachtspunten voor de kortere termijn vragen om een slagvaardige organisatie en evenredige taakverdeling onder bestuursleden en vrijwilligers, samenwerking met buren en organisaties, een attractieve inrichting van de tuin, en het benutten van de diversiteit aan mogelijkheden voor productie, afzet en verkoop van producten.