Project

Sociale cohesie in Nederwetten

De Wetenschapswinkel heeft in Nederwetten een onderzoek uitgevoerd naar de sociale cohesie.

Het onderzoek is een initiatief van de Denktank Sociale cohesie van de dorpsraad van Nederwetten die graag wil weten hoe men de binding en betrokkenheid bij het dorp kan behouden en versterken.

Om deze vraag te beantwoorden zijn in het voorjaar en de zomer van 2012 interviews gehouden met een aantal sleutelpersonen van het dorp om zicht te krijgen op de stand van zaken in Nederwetten. Vervolgens zijn deze inzichten in de nazomer voorgelegd aan een representatief deel van de Nederwettenaren door middel van een enquête. Met deze enquête zijn we nagegaan hoe de inwoners van Nederwetten denken over sociale cohesie en welke ideeën er leven om sociale cohesie te behouden en te versterken. Tijdens twee dorpsavonden in november en december zijn de resultaten van de interviews en de enquête gepresenteerd en is samen met de inwoners gezocht naar concrete activiteiten die bijdragen aan de binding en betrokkenheid bij het dorp.

Dorpshuis de Koppel, Nederwetten (foto: Maria van Orden)

De kleinste van drie kernen

Nederwetten is een dorp ten noordoosten van Eindhoven. Met ongeveer 800 inwoners is Nederwetten de kleinste van de drie kernen van de gemeente Nuenen. De voorzieningen in het dorp bestaan uit een kerk, een basisschool en twee restaurants. De (brede) school is gevestigd in een nieuwe multifunctionele accommodatie, De Koppelaar, waarin ook ruimte is voor het dorpshuis. Er is een divers verenigingsleven.

De denktank Sociale cohesie van de dorpsraad heeft een aantal ontwikkelingen gezien die aanleiding zijn voor onderzoek: men constateert dat de aanwezige voorzieningen in het dorp niet zijn toegerust om in de behoeften van de vergrijzende bevolking van Nederwetten te voorzien; er zijn geen goede ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen; de bijeenkomsten van de dorpsraad trekken weinig jongeren en men voorziet het risico dat Nederwetten een slaapdorp wordt.  

Behouden van binding en betrokkenheid

De denktank van de dorpsraad van Nederwetten heeft de Wetenschapswinkel gevraagd na te gaan hoe de binding en betrokkenheid bij het dorp behouden kan blijven en versterkt kan worden . Er waren vier onderzoeksvragen:

  1. Hoe dragen de huidige activiteiten en voorzieningen bij aan de sociale cohesie in Nederwetten?
  2. In hoeverre wordt in Nederwetten sociale cohesie als probleem ervaren en wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van (nieuwe) activiteiten en voorzieningen?
  3. Welke activiteiten en voorzieningen dragen volgens de Nederwettenaren bij aan het behouden en versterken van de sociale cohesie in het dorp?
  4. Hoe kunnen deze activiteiten en voorzieningen in samenwerking met bewoners en andere partijen tot stand worden gebracht?
Nederwetten (foto: Maria van Orden)

De resultaten uit het onderzoek hebben uiteindelijk bijgedragen aan het opzetten van vier pilotprojecten: (1) de buurt/belbus, (2) vrijetijdsbesteding, (3) voor/met elkaar koken, en (4) een boodschappen-/klussendienst. Deze pilotprojecten zijn tot stand gekomen op basis van ideeën en wensen van bewoners, en omgezet in concrete activiteiten.