Nieuws

Storm-van der Chijs-stipendia voor de meest veelbelovende vrouwelijke promovendi in Wageningen

Gepubliceerd op
25 april 2013

Ter gelegenheid van de tweejaarlijkse toekenning van de Storm-van der Chijs-stipendia zijn op donderdag 18 april 2013 drie stipendia en één certificaat met eervolle vermelding toegekend aan vier getalenteerde vrouwelijke promovendi aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Nora Sutton, Natalie Theeuwes en Anne van Loon ontvingen een stipendium en een certificaat; Susan Boonman-Berson ontving een certificaat met eervolle vermelding.

Dit jaar maakten de Storm-van der Chijs-lezing en -uitreiking deel uit van het afscheidssymposium voor prof. dr. Anke Niehof, dat bedoeld was om haar te eren voor haar inzet voor de bevordering van de positie van vrouwelijke wetenschappers en genderstudies aan Wageningen University.

Vrouwen aanmoedigen om een wetenschappelijke loopbaan na te streven

De stipendia zijn bedoeld als erkenning voor de kwaliteit van het werk van de winnaars en tevens als aanmoediging om een wetenschappelijke loopbaan na te streven. De stipendia, waarvan er doorgaans één wordt gefinancierd door de Raad van Bestuur van Wageningen UR, bedragen 1.500 euro. Ze zijn bedoeld voor verdere internationale profilering in de vorm van een bezoek aan een buitenlandse wetenschappelijke conferentie of instelling.

Prof. dr. ir. Johan van Arendonk, Dean of Sciences, vertegenwoordigde de jury, die was samengesteld uit leden van het college voor promoties. De overige juryleden waren prof. dr. ir. Tur Mol, prof. dr. Sacco de Vries en prof. dr. ir. Pierre de Wit. Van Arendonk benadrukte de kwaliteit van de door hun begeleiders genomineerde kandidaten. Hij prikkelde de winnaars met het nieuws dat twee voormalige stipendiumwinnaars recentelijk cum laude zijn gepromoveerd! Om prof. dr. Anke Niehof te eren voor haar bijdragen op dit gebied, was zij eveneens uitgenodigd en mocht zij de stipendia aan de winnaars uitreiken. Uiteraard had zij ook voor elk van hen een paar lovende en aanmoedigende woorden.

Diverse disciplines

De criteria voor de stipendia – het onderzoek moest vernieuwend, interdisciplinair en internationaal zijn, en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving – werden het meest teruggevonden in het werk van Nora Sutton van de sectie Milieutechnologie. Het eerste stipendium werd aan haar toegekend vanwege haar onderzoek naar sanering van vervuilde bodems. In haar onderzoek combineert zij diverse disciplines en bespreekt zij mogelijke toepassingen in internationale contexten waarbij vele groepen belanghebbenden betrokken zijn. Het tweede stipendium ging naar Anne van Loon van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer, met name voor haar werk aan de ontwikkeling van methoden voor meer inzicht in en beter beheer van droogte en waterschaarste. Het derde stipendium werd gegund aan Natalie Theeuwes van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit voor haar onderzoek naar een interdisciplinaire benadering waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn en die gericht is op de ontwikkeling van maatregelen in stedelijke gebieden ter beperking van de effecten van klimaatverandering op warmte en daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen. Verder is er nog een certificaat met eervolle vermelding uitgereikt aan Susan Boonman-Berson van de leerstoelgroep Bos-en Natuurbeleid. Het certificaat gaat vergezeld van een klein stipendium omdat haar onderzoek volgens het juryrapport zeer dicht bij de andere in de buurt kwam. Dit onderzoek richt zich op een interdisciplinaire benadering om de verschillende gezichtspunten ten aanzien van natuurbeheer bijeen te brengen, met name ten aanzien van conflictsituaties tussen mens en natuur. De vier promovendi vertegenwoordigen tezamen een breed scala van de onderzoeksgebieden van Wageningen UR.

Veel vrouwelijke promovendi

In haar inleiding op de uitreiking van de stipendia besprak Dr. Margreet van der Burg, voorzitter van het Storm-van der Chijs Fonds, wederom de huidige stand van zaken met betrekking tot het lage percentage vrouwen op wetenschappelijke (bestuurs)posities. Allereerst bedankte zij de begeleiders die de vrouwelijke promovendi hadden genomineerd, voor de aanmoedigende rol die zij hebben gespeeld door deze kandidaten hun professionele steun te geven. Zij verwees naar de meest recente cijfers (van augustus 2012) van Wageningen UR, waaruit blijkt dat de vooruitgang zeer bescheiden is. Zij riep daarom ook op hier nog meer bovenop te zitten. Zij benadrukte tevens het belang daarvan door te wijzen op de recente afname van de hoeveelheid vrouwen op specifieke hogere wetenschappelijke functies, met name voorzitterschappen. Gelukkig kon ze ook aan aantal veelbelovende statistieken melden: 56% van de promovendi aan Wageningen UR is vrouw en binnenkort gaat een groot deel van de zogeheten babyboomgeneratie, voornamelijk mannen, met pensioen. Om een echt goed resultaat te behalen zal er toch nog meer door middel van promotie- en selectiebeleid en -procedures moeten worden gedaan om het bewustzijn te vergroten. Van der Burg riep daarom nogmaals op tot een gezamenlijke, op alle managementniveaus ondersteunde inspanning om een taakgroep in het leven te roepen die beoordeelt of initiatieven van elders aan Wageningen UR kunnen worden toegepast, die de uitvoering en de beoordeling van het beleid en de praktijk van Wageningen UR bewaakt en tegenstrijdige beleidsmaatregelen en praktijken aan de kaak stelt.