Project

Temperatuurbeheersing en gesloten koelketen belangrijkste conditioneringsmaatregelen voor groente- en fruitproducten

In opdracht van het expertisenetwerk FreshCorridor heeft Wageningen UR Food & Biobased Research een studie uitgevoerd naar de effecten van een aantal conditioneringstechnieken op de productkwaliteit. Hieruit blijkt dat temperatuurbeheersing en een gesloten koelketen de belangrijkste methoden zijn om de kwaliteit in versketens te borgen. Pas na optimalisatie van koeling in de keten kunnen aanvullende conditioneringstechnieken, zoals beheersing van de luchtvochtigheid en andere gassen meerwaarde bieden.

De houdbaarheid (de bederfelijkheid) van de meeste groente- en fruitproducten is beperkt. Handelsbedrijven in groente en fruit zijn hierdoor gedwongen tot het treffen van accurate maatregelen om de kwaliteit van het product in de keten te kunnen garanderen. Door ontbrekende of niet goed toegankelijke kennis over de mogelijkheden en risico’s kunnen kansen gemist worden, waardoor de ontwikkeling van multimodaal vervoer onnodig stagneert. De drempel voor inbedding van multimodaal vervoer in versketens kan worden verlaagd als AGF-handelsbedrijven weten welke kwaliteitseffecten verwacht kunnen worden.

Houdbaarheid

Coolboxx, Frugi Venta
Coolboxx, Frugi Venta

Food & Biobased Research heeft een toegankelijk overzicht opgesteld, waarin beschreven staat welke bestaande en nieuwe conditionerings-technieken van belang zijn voor optimale houdbaarheid in de versketen, tevens zijn de kwaliteitskenmerken van twintig groente en fruitsoorten  beschreven. AGF bedrijven kunnen met behulp van dit overzicht eenvoudig achterhalen in welke mate de conditioneringstechniek bijdraagt aan de houdbaarheidsverlenging of aan het verlagen van mogelijke risico’s in multimodale groente- en fruitketens.

Conditioneringstechnieken

Met de juiste conditioneringstechnieken kan een goede beginkwaliteit van groenten en fruit zo goed en zo lang mogelijk behouden blijven. De studie laat zien dat vooral temperatuurbeheersing en een gesloten koelketen de belangrijkste methoden zijn om de kwaliteit te borgen. Op de tweede plaats komt vochtbeheersing. Controlled Atmosphere (CA) levert alleen toegevoegde waarde als dit direct op of bij de oogstlocatie plaatsvindt. Daarnaast is CA vooral effectief bij een langere distributieketen. Om concentraties van ethyleen (stimuleert rijping) laag te houden is verversing met buitenlucht adequaat. Ingeval van CA  worden andere luchtzuiveringstechnieken toegepast. Voor luchtontsmetters (UV, ozon, ed) lijkt de toegevoegde waarde vooralsnog vrij beperkt. Het ontbreekt bij deze veelal nog nieuwe apparatuur aan beschikbare onafhankelijke onderzoeksresultaten waardoor objectief advies moeilijk te geven is.

Uit de studie blijkt ook dat met de keuze van een goede verpakking veel kwaliteitsproblemen kunnen worden beïnvloed. Bij afkoeling is het ontwerp van een verpakking, de stapeling e.d. bepalend voor de effectiviteit van het koelproces. Voor aanvullende bescherming in de vorm van MA-verpakking is het van belang dat de juiste materialen worden gekozen.