Nieuws

Toename van kennis leidt tot implementatie van goede landbouwpraktijken in Kenia

Gepubliceerd op
26 juni 2012

Zowel training door middel van Farmer Field Schools (FFS) als training voor het bereiken van Rainforest Alliance-certificering (RA) had tussen 2010 en 2012 een positief effect op het kennisniveau van kleine theeproducenten in Kenia in vergelijking met een vergelijkingsgroep die geen training had genoten. Dit blijkt uit het effectbeoordelingsonderzoek 'Sustainable tea production in Kenya: Impact assessment of Rainforest Alliance and Farmer Field School training' van LEI Wageningen UR en PRI.theecertificering

Het doel van FFS- en RA-training is om de duurzaamheid en winstgevendheid van de theeproductie van kleine boeren te vergroten door goede landbouwpraktijken (Good Agricultural Practices, GAP's) en de Sustainable Agriculture Standard te implementeren. De meeste getrainde boeren behaalden betere resultaten, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering: een kwart van de indicatoren scoort in 2012 lager dan een 6 op 10. FFS-getrainde boeren boekten met name vooruitgang met betrekking tot maatschappelijke en productiepraktijken, terwijl boeren die een training volgenden voor RA-certificering met name betere milieupraktijken aan de dag legden.

Voor alle boeren, dus ook voor de boeren uit de vergelijkingsgroep, nam de productiviteit (oogst in kilogram per struik) tussen 2010 en 2012 significant toe. Gemiddeld was de productiviteitsstijging het hoogst onder boeren die deel hadden genomen aan FFS- en RA- training. Door de hoge mate van variatie binnen elke groep is dit verschil echter niet statistisch significant.

De training maakte wellicht deel uit van een groter aantal factoren dat heeft bijgedragen aan de toename van de netto-inkomsten uit de productie van thee. Deze conclusie moet echter met enige voorzichtigheid worden getrokken en zal nog nader worden onderzocht bij volgende metingen. De netto-inkomsten uit de productie van thee stegen tussen 2010 en 2012 sterk binnen alle trainingsgroepen. De grootste stijgingen werden waargenomen in de FFS-getrainde groep en in de RA- + FSS-getrainde groep.

Opmerkelijk genoeg stegen de netto-inkomsten sterker voor de vergelijkingsgroep dan voor de boeren die alleen RA-training hadden genoten, hoewel voor laatstgenoemde groep de productiviteitsstijging hoger was. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de RA-getrainde groep hogere arbeidskosten had (bijv. voor onkruidbestrijding). Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de RA-training meer nadruk legt op milieuaspecten, zodat boeren acties hebben ondernomen die het aantal struiken op hun land omlaag hebben gebracht.

Er kan niet worden afgeleid of deelname aan een training van invloed is geweest op het aantal andere bronnen van inkomsten, omdat er geen gegevens over het aantal andere bronnen van inkomsten voor 2010 beschikbaar zijn. De trainingsgroepen hebben echter aangegeven dat zij nu meer inkomsten halen uit overige inkomstenbronnen dan twee jaar geleden, terwijl met name de niet-getrainde groep aangaf nu minder te verdienen. Dit zou betekenen dat getrainde boeren meer inkomsten hebben gehaald uit overige bronnen dan de productie van thee en dat kennis van GAP's een spin-off-effect zou kunnen hebben op de andere landbouwactiviteiten van de boeren.

Download

Rapport 2012-043: Sustainable tea production in Kenya: Impact assessment of Rainforest Alliance and Farmer Field School training