Nieuws

Tool tegen overlast steekmuggen en knutten

Gepubliceerd op
18 april 2012

Steekmuggen en knutten kunnen voor veel overlast zorgen. De Excelapplicatie ‘Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten’ van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, maakt het mogelijk om overlast van steekmuggen en knutten vast te stellen of te voorspellen. De leidraad geeft bovendien advies over maatregelen.

Image.jpg

Bij vernatting als gevolg van herinrichtingsprojecten kan een leefmilieu ontstaan dat heel geschikt is voor steekmuggen (Culicidae) en knutten (Ceratopogonidae). Planvormers, inrichters en terreinbeheerders kunnen dit effect van vernatting in beeld brengen met de Excelapplicatie van het team Zoetwaterecologie van Alterra. Het instrument bestaat uit een leidraad waarmee landschapstypen en –elementen in een gebied beoordeeld worden op overlast risico’s. Ook bevat het instrument een meetprotocol voor signalering en eenvoudige monitoring van steekmuggen. Hiermee kunnen de partijen beter hun verantwoordelijkheid nemen omdat ze een eventueel risico beter in beeld krijgen. Zo kunnen ze ingrijpen en veel overlast voorkomen of verminderen.

Praktijkervaring

Voor het aanscherpen van de leidraad zijn twee enquêtes uitgevoerd onder water- en natuurbeheerders. Deze enquêtes geven inzicht in de praktijkervaring met overlast en plaagvorming van steekmuggen en knutten in Nederland. De toelichting voor de leidraad gaat in op steekmuggen- en knutten-ecologie, plaagvorming, relatie met terreininrichting, gebiedstypen en maatregelen. Een begeleidingscommissie heeft erop toegezien dat de beschikbare kennis direct toegankelijk is gemaakt voor relevante organisaties.

De Excelapplicatie ‘Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten’ is vrij te downloaden van de website van Alterra en functioneert op zichzelf op stand-alone en netwerkcomputers met Excel versies 2003 of later.

Links