Project

Tuinbouw Digitaal

De PPS Tuinbouw Digitaal ontwikkelt een sectoraal kenniscentrum voor ontwikkeling, toepassing en valorisatie van vernieuwende informatie & communicatie technologie in de Nederlandse Tuinbouwketen. Hierbij staan de komende jaren vier actielijnen centraal: E-standaarden, E-informatie-integratie, E-business-to-government en E-competenties.

Doelstelling project

Voor 2012 zijn uit de Tuinbouw Digitaal R&D agenda twee voorbeeldprojecten geselecteerd: i) analyse en ontwerp van een interactieve tool ter versterking van ICT-bewustwording en competentieontwikkeling (E-Competenties), en ii) pilot project kwaliteits-gestuurde tracking en tracing (E-informatie-integratie).

Aanpak en tijdspad

De werkwijze in dit project wordt gekenmerkt door vraaggestuurde ontwikkeling vanuit de praktijk, waarbij het bedrijfsleven zoals vertegenwoordigd in Tuinbouw Digitaal de vragende  partij is. In 2012 worden de volgende activiteiten parallel uitgevoerd:

  1. Ontwikkelen vernieuwende instrumenten voor valorisatie van ICT-kennis in de tuinbouw (actielijn E-competenties);
  2. Analyseren en demonstreren haalbaarheid van online kwaliteitsgestuurde logistiek (actielijn E-informatie-integratie).

Resultaten

De resultaten van het project in 2012 zijn:

  1. Ontwikkelen vernieuwende instrumenten voor valorisatie van ICT-kennis in de tuinbouw (actielijn E-competenties): inventarisatie bruikbare bestaande methoden en tools voor ICT-kennisvalorisatie;
  2. Analyseren en demonstreren haalbaarheid van online kwaliteitsgestuurde logistiek (actielijn E-informatie-integratie): er is een succesvolle pilot opgezet en uitgevoerd met een actieve groep tuinbouwbedrijven.

Publicaties