Nieuws

Uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen varkenshouderij voor de lange termijn vastgesteld

Gepubliceerd op
21 mei 2012

Onlangs heeft het overleg Lange termijn prognoses varkenshouderij de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze normen worden als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw. Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van het PVV de begrotingen uitgewerkt.

De biggenproductie per zeug is in de begroting vastgesteld op 27,5. Voor de vleesvarkens-houderij liggen de technische resultaten in lijn met die van 2011. De groei is 800 gram, de voederconversie 2,65 en het geslacht gewicht is 92,4 kg. De voerprijzen zijn verhoogd met € 1,- voor zeugen- en vleesvarkensvoer en met € 1,50 voor biggenvoer. De voerprijs ligt hiermee nog iets beneden het niveau van de afgelopen vijf jaar. Er is hiervoor gekozen vanwege de weg van geleidelijkheid enerzijds, maar anderzijds ook vanwege de verwachting dat op termijn het aanbod zich aanpast aan de vraag en voerprijzen daarmee kunnen dalen.

De voerwinst voor de lange termijn voor de zeugenhouderij is vervolgens vastgesteld op € 484,- per gemiddeld aanwezige zeug per jaar en voor de vleesvarkenshouderij op € 75,- per jaar (exclusief omzetbelasting).
De voerwinst voor de zeugenhouderij is hiermee ongewijzigd en sluit aan bij de trendlijn.

De voerwinst voor de vleesvarkenshouderij is € 2 verlaagd. Dit sluit beter aan bij de historische trendlijn en de toekomstige verwachtingen.

In tabel 1 zijn de onderliggende normen voor de vastgestelde saldo’s weergegeven.

Tabel 1: De begrotingsnormen varkenshouderij (prijzen exclusief BTW, toeslagen, kortingen enz.) voor de lange termijn (KWIN 2012-2013).
Tabel 1: De begrotingsnormen varkenshouderij (prijzen exclusief BTW, toeslagen, kortingen enz.) voor de lange termijn (KWIN 2012-2013).

Bovenstaande normen worden gebruikt voor bedrijfsbegroting voor de komende periode van 10 jaar. Bij de fiscale toetsing dient te worden uitgegaan van de voerwinsten gecorrigeerd naar KWIN uitgangspunten De gecorrigeerde voerwinsten en saldo’s zijn in tabel 2 opgenomen.

Tabel 2: Gerealiseerde (voer)saldo gecorrigeerd naar KWIN-methodiek (ex. BTW).
Tabel 2: Gerealiseerde (voer)saldo gecorrigeerd naar KWIN-methodiek (ex. BTW).

De afzetkosten van mest zijn niet in het saldo opgenomen, maar blijft een punt van aandacht in begrotingen. Op basis van de genoemde uitgangspunten is de begrotingsnorm voor kosten voor mestafzet naar derden middels langetransportafstanden en op € 18,00 per m3 excl. BTW gesteld inclusief de kosten voor mestbewerking, tussenopslag, wegen en bemonstering. De mestafzetkosten moeten regionaal en bedrijfsspecifiek worden begroot.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2012-2013’, een uitgave van de Wageningen UR Livestock Research. Deze komt omstreeks augustus beschikbaar.