Nieuws

Veldproeven met strokenteelt voor duurzame maïsteelt

Gepubliceerd op
15 juli 2013

Naast gras is maïs het belangrijkste voedergewas voor de melkveehouderij in Nederland. De huidige teeltwijze van maïs en vooral het bodembeheer kan duurzamer. Onderdelen van Wageningen UR doen samen met het Louis Bolk Instituut binnen het project ‘Duurzaam bodembeheer maïs’ veldproeven op drie locaties (twee op zand en één op klei) om innovatieve teeltmaatregelen te ontwikkelen, zoals het telen van maïs in gefreesde stroken in bestaand grasland.

In de Nederlandse maïsteelt loopt de bodemkwaliteit steeds verder terug. Er wordt te weinig organische stof aangevoerd, de bodemstructuur wordt slechter door relatief late oogst onder soms slechte bodemomstandigheden. Hierdoor neemt de kans op uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen toe. De teruglopende bodemkwaliteit heeft nadelige effecten op biodiversiteit, ziekten, plagen en onkruiddruk en productie van broeikasgassen als lachgas.

Strokenteelt

In het project ‘Duurzaam bodembeheer maïs’ worden onder andere verschillende grondbewerkingsmethoden met elkaar vergeleken. In de veldproeven van 2012 werd o.a. maïs geteeld in gefreesde strookjes in bestaand grasland. Dit jaar wordt een nieuwe methode beproefd waarbij eerst in een aparte werkgang de drijfmest op een rijafstand van 75 cm wordt aangewend. Vervolgens worden in één werkgang de strookjes gefreesd en de maïs gezaaid. Hopelijk leveren deze innovatieve teeltmaatregelen een bijdrage aan een meer duurzame maïsteelt.

Diverse aspecten

In het project 'Duurzaam bodembeheer maïs' kijken onderzoekers naar diverse aspecten van de maïsteelt, zoals grondbewerking, bemesting, teelttype, mengteelten en onkruidbeheersing. De standaard praktijkmethode van ploegen en zaaibedbereiding wordt vergeleken met systemen van minimale of geen grondbewerking. De wijze van bemesten wordt bekeken. Misschien kan gerichte plaatsing van mest de nutriëntenbenutting verbeteren. Wat zijn de mogelijkheden van kortseizoenmaïs: kan door later zaaien vooraf nog een grassnede worden gewonnen? Zijn andere gewassen mogelijk interessanter dan gras om met maïs af te wisselen? Ook kijken de onderzoekers naar vanggewassen en mengteelten en naar de opties voor onkruidbeheersing. Kan door slimme inzet van machines en meer gerichte middelenkeuze bespaard worden op de hoeveelheid herbiciden?

De veldproeven worden uitgevoerd op drie locaties:

  • De Moer, Noord Brabant; zandgrond, gestart in 2012 op bestaand grasland
  • Lelystad, Flevoland; kleigrond, gestart in 2009 op bestaand grasland
  • Rolde, Drenthe; zandgrond, gestart in 2012 op bestaand grasland

De resultaten van deze veldproeven worden opgenomen in de Beslisboom Snijmaïs en de kennis wordt overgedragen naar de praktijk via diverse demoprojecten.

Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), Wageningen UR Livestock Research en Plant Research International (PRI), alle drie onderdelen van Wageningen UR, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.