'Vergroening' landbouwbeleid niet vanzelf goed voor boerenlandvogels

Nieuws

‘Vergroening’ landbouwbeleid niet vanzelf goed voor boerenlandvogels

Gepubliceerd op
26 juni 2012

De huidige plannen voor de vergroening van het Europese landbouwbeleid zijn nog geen garantie dat het straks ook beter gaat met weide- en akkervogels. Boeren krijgen na 2013 waarschijnlijk alleen nog maar inkomenssteun als zij een deel van hun grond (waarschijnlijk 7%) natuurvriendelijk gaan beheren. Maar de recente afspraken tussen rijk en provincies, de politieke discussies in Brussel en Den Haag en de vraag hoe een en ander precies geregeld gaat worden, zijn nog van grote invloed op wat het daadwerkelijke effect zal zijn van de vergroening. Dat concluderen onderzoekers van Plant Research International, LEI en Alterra in de paper ‘Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’

Bescherming weide- en akkervogels

Voor hun studie hebben zij onderzocht wat het effect zou kunnen zijn van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op de bescherming van weide- en akkervogels. Deze vogelsoorten, zo stellen de onderzoekers, hebben de afgelopen decennia te lijden gehad van de vergaande intensivering van de landbouw, mede onder invloed van het GLB. Dat feit onderkennen de beleidsmakers inmiddels, maar het is de vraag of hun antwoord, vergroening, voldoende positief effect zal hebben op de vogels.

Vogel- of natuurvriendelijk beheer?

Zo voeren sommige boeren nu tegen een vergoeding een vogelvriendelijk beheer op hun graslanden, maar in het nieuwe beleid zullen alle boeren 7% van hun areaal natuurvriendelijk moeten beheren. Voor weidevogels zou dat juist wel eens negatief kunnen uitpakken, omdat deze alleen baat hebben bij grotere aaneengesloten oppervlakten met een weidevogelvriendelijk beheer, zodat ze veilig hun jongen kunnen grootbrengen. Vooral de afspraak tussen Bleker en de provincies dat er in principe geen natuurgeld meer gaat naar gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur vormt een bedreiging voor het weidevogelbeheer zoals we dat nu kennen. Voor effectvoorspellingen op akkervogels is het volgens de onderzoekers nog te vroeg, omdat nog onzeker is wat er van de beleidsvoorstellen door de Europese Commissie overblijft en hoe die in de praktijk uitgevoerd zullen worden.

Meer informatie

Bos, J.F.F.P., M.J.W. Smits, R.A.M. Schrijver & R.W. van der Meer (2011). Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; Scenarioberekeningen over inpassing van agrarisch natuurbeheer en effecten op bedrijfseconomie, WOt-paper 13. WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR.

Bos, J.F.F.P., M.J.W. Smits, R.A.M Schrijver & R.W. van der Meer (2011). Gebiedsstudies naar effecten van vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op bedrijfseconomie en inpassing van agrarisch natuurbeheer, WOt-werkdocument 270. WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR.