Project

Verkenning GKC-programma "kleine takken"

Dit project ontwikkelt ondersteunende activiteiten ter voorbereiding van de vorming van een nieuw GKC Programma. Het programma is gericht op het ontwikkelen van diverse vernieuwingsaspecten in het varkens- en pluimveeonderwijs.

Het project richt zich onder andere op:

 • regionale samenwerking tussen AOC’s
 • verdere inbreng van de praktijk in ontwikkeling en uitvoering van onderwijs
 • ontwikkelen van flexibele werken en leren trajecten
 • versterking docententeam
 • betere samenwerking met ondersteunende organisaties
 • verrichten van onderzoek ter ondersteuning van onderwijsontwikkelingen.

Aanpak

 • Overleg met middenmanagement/locatie directeuren over 1 gezamenlijke regionale varkenshouderij en pluimveehouderij dag voor de leerlingen van meerdere scholen tegelijk.
 • Overleg met Hassen over de ontwikkelingen in het project om hun betrokkenheid bij het voorziene GKC A Programma Varkenshouderij en Pluimveehouderij te borgen.
 • Voor varkenshouderij is extra overleg gevoerd met meerdere partijen en een studie naar kennisaanbod buiten het regulier onderwijs uitgevoerd. Met Aequor is een onderzoek in voorbereiding naar de scholingsbehoefte van werkenden in de varkens- en pluimveehouderij, zonder gerichte vooropleiding.
 • Voor pluimveehouderij is extra aandacht besteed aan de coördinatie van de ondersteuning vanuit PTC+ en de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de opbouw van een kennisteam. De inhoudelijk kennis op het gebied van pluimveehouderij op de AOC’s is vrijwel volledig weggevloeid.
 • Versterken van capaciteit docenten, door het organiseren van studiedagen, uitwisselingen, inbreng van ondersteunende partijen.

Resultaten

 • Er is een overkoepelend GKC A Programma in voorbereiding dat zich specifiek richt op het onderwijs ten behoeve van de kleine primaire sectoren. Onder dit overkoepelende A Programma kan verder gewerkt worden aan diverse sector programma’s.
 • De samenwerking tussen de AOC’s, Hassen, brancheorganisaties, AB en ondersteunende organisaties heeft geleid tot een samenwerkingsprogramma in de varkenshouderij waarbij de AOC’s in Zuid Nederland één gezamenlijke varkenshouderij opleiding georganiseerd hebben: de leerlingen uit het tweede leerjaar van nivo 3 en 4 komen elke woensdag bijeen voor een gezamenlijk programma op Praktijkcentrum Sterksel.
 • Er is veel aandacht besteed aan de versterking van het docententeam, door inbreng vanuit het Ontwikkelcentrum, uitwisseling tussen beide regionale programma’s, inhoudelijke studiedagen, docentenstages.  
 • In de pluimvee is in samenwerking met PTC+ een start gemaakt met een nieuwe landelijke BBL opleiding. Gezamenlijke aandacht voor pluimveehouderij in de BOL opleiding is in voorbereiding, is samenwerkring met het Ontwikkelcentrum. De ontwikkeling van praktijkgericht leren krijgt extra aandacht in deze sector, vanwege de beperkte toegankelijkheid van bedrijven, door het risico van ziekteinsleep.