Promotie

Verschillende kleuren groen: legitimiteit in Nederlands natuurbeleid

Mag macht? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift en wordt beantwoord in relatie tot Nederlands natuurbeleid en praktijken. De problematiek rondom bijvoorbeeld overzomerende ganzen en verhongerende grazers in de Oostvaardersplassen laten zien dat besluiten m.b.t. natuur vaak zeer omstreden zijn en daardoor kunnen rekenen op publieke en politieke weerstand. Het onderwerp van deze studie - egitimiteit - is dus belangrijk.

Promovendus Gilbert Leistra
Promotor prof.dr. FWJ (Jozef) Keulartz
prof.dr. MJJAA (Michiel) Korthals
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Philosophy
Datum

wo 5 februari 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Echter, legitimiteit is een lastig te doorgronden begrip. Deze studie laat aan de hand van theoretische en empirische inzichten zien dat legitimiteit als activiteit begrepen moet worden. Besluiten t.a.v. van de verschillende kleuren groen die Nederland rijk is, ontlenen hun legitimiteit niet alleen aan de hand van een aanwezig mandaat, maar zijn afhankelijk van een continu proces waarbij zowel probleem als oplossing ter discussie staan. Dit vraagt om een groot reflectief vermogen bij hen die in Nederlands natuurbeleid en praktijken actief zijn.