Nieuws

Volop kansen om varkensmest in de fruitteelt te gebruiken

Gepubliceerd op
6 september 2012

In opdracht van het Productschap Vee en Vlees hebben Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving sector Fruitteelt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden, behoeften en knelpunten van de inzet van varkensmestproducten in de fruitteelt, met name bij appels en peren. Vanuit de literatuur is kennis verzameld over bemestingsnormen(behoeften) in de fruitteelt en de samenstelling van varkensmest. In een workshop met varkenshouders en fruittelers werd dit aangevuld met praktische kennis en ervaringen.

604-1.jpg

Varkensmest wordt in de fruitteelt sector vooral gewaardeerd vanwege het gehalte aan K, organische stof en de snel beschikbare N. Ook worden positieve effecten verwacht van de secundaire nutriënten (zoals magnesium, calcium, zwavel, natrium) en sporenelementen op het bodemleven, de fruitproductie en de ziektewerendheid. Dit dient echter nog nader onderzocht te worden.

Dunne fracties van varkensmest, na mechanische scheiding, kunnen zowel in de grasstrook als in de boomstrook aangewend worden.
Het uit omgekeerde osmose verkregen vrijwel anorganische, fosfaatarme en kalirijke mineralenconcentraat u lijkt een kansrijk mestproduct voor toepassing via fertigatie (druppelbemesting via leidingen). Echter het hoge aandeel ammoniakale ‘snelle’ stikstof kan mogelijk de toepasbaarheid na de bloeiperiode beperken.De dikke fractie van gescheiden varkensmest (en ook van rundveemest) heeft hogere fosfaat- en organische stofgehalten dan drijfmest. Deze fractie is een goede bodemverbeteraar, maar het hoge fosfaatgehalte maakt dat deze fractie slechts beperkt toepasbaar is. Het stimuleren van het bodemleven met organische meststoffen is zeer actueel in de fruitteelt, omdat hierdoor de populatie regenwormen (nodig voor bladafbraak in de herfst, waardoor overdracht van schimmels wordt tegengegaan) en oorwormen (gewenste natuurlijke vijand) toenemen.

Het is mogelijk om te besparen op kunstmest door het aanwenden van (producten uit) varkensdrijfmest, maar het vergt wel maatwerk. Een constante en voorspelbare samenstelling van de mest(producten) is een eerste vereiste. Hiervoor kunnen goede afspraken met mestleveranciers en -transporteurs worden gemaakt. Vanuit de fruitteeltsector is behoefte aan ontwikkeling van geschikte machines om mest(producten) aan te wenden.

Meer informatie

De volledige resultaten van het onderzoek zijn beschreven in Rapport 604 “Gebruik van varkensmest in de fruitteelt”. Dit rapport van Wageningen UR Livestock Research is hier te downloaden.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Nico Verdoes, tel. 0320-293520 of e-mail nico.verdoes@wur.nl.

Voor vragen over het praktijkonderzoek voor de varkenshouderij, dat door het PVV wordt gesubsidieerd, kunt u bij het PVV contact opnemen met Marlies Hanssen, tel. 079-3687545 of e-mail mhanssen@pve.nl.