Project

'Waar staan we nu?' Bouwstenen voor een Kennisagenda Natuurbeleid

Het natuurbeleid verandert snel. Taken worden gedecentraliseerd en overgedragen aan provincies en andere maatschappelijke actoren, terwijl tegelijkertijd de potentie van groen en biodiversiteit wordt versterkt. Dit vraagt om veranderende inzichten en nieuwe kennis.

Doel van dit project is de huidige kennis over de ‘waarde van groen’ in kaart te brengen, samen te vatten en te analyseren en aan de hand daarvan nieuwe kennishiaten te signaleren. Deze ‘witte vlekken’ worden vervolgens door de Directie Natuur en Biodiversiteit gebruikt voor het opstellen van een kennisagenda Natuurbeleid waarin richting wordt gegeven aan nieuwe kennisactiviteiten.

Dit vraagt om veranderende inzichten en nieuwe kennis. Op dit moment is er nog geen eenduidig overzicht van relevante kennis en essentiële kennishiaten. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen 'wat'-kennisvragen en 'hoe'-kennisvragen. Wat is het publieke belang en wat zijn binnen het natuurbeleid publieke en private verantwoordelijkheden? En hoe kunnen economische potenties en werking van natuur beter worden benut? En hoe kunnen instrumenten vanuit de gedachten 'de baathebber betaalt' of de 'vervuiler betaalt' met minder betrokkenheid van de overheid toegepast en ingezet worden?

Doel van dit project is:

  • Kennishiaten te signaleren met bijbehorende probleemhebbers.
  • Richting te geven aan toekomstige kennisactiviteiten van Team Natuurlijk! Ondernemen, programma Groene Groei en Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven en andere betrokken partijen.

Deze inzichten vormen de basis voor nieuwe beleidsvoorstellen op het terrein van natuurbehoud en -ontwikkeling.

Resultaten

Het uiteindelijke resultaat werkt door in een actuele kennisagenda, die de directie Natuur en Biodiversiteit de mogelijkheid geeft te reflecteren op het beleid en die de directie voorbereidt op de beleidsopgave 'natuurtransitie' van de toekomst. Daarnaast komt er een uitgebreid overzicht van bestaande kennisontwikkelingen.

Een nadrukkelijk resultaat is kennisverspreiding en betrokken partijen met elkaar in contact brengen.

Aanpak

Activiteiten zijn:

  • Uitvoeren literatuurstudies en interviews met betrokkenen.
  • Maken state-of-the-art rapportage.
  • Kennishiaten signaleren en richting geven aan nieuwe kennisvragen
  • Waar mogelijk bijdragen aan de Kennisagenda Natuurbeleid