Nieuws

Webtools om effecten van verschillende milieuopties te bepalen

Gepubliceerd op
27 februari 2012

Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met internationale partners een webtool ontwikkeld waarmee voor beschermde teelten van tuinbouwproducten een vereenvoudigde ‘Life Cycle Assessment’ (LCA) is te maken. Ook komt een webtool beschikbaar om de economische consequentie van milieubesparende maatregelen door te rekenen. De webtools komen voort uit het vierjarige onderzoeksprogramma EUphoros.

Kassen vanuit de lucht
Broeikas

In 2008 startte het onderzoeksprogramma EUphoros. In dit programma is de afgelopen jaren met subsidie van de Europese Unie gewerkt aan systemen die bijdragen aan een efficiënt gebruik van grondstoffen in de beschermde teelten. Onderzoekers en partners uit het bedrijfsleven in Nederland, Spanje, Italië, Groot Brittanië, Zwitserland, Letland en Hongarije hebben samengewerkt in dit programma.

Er is onderzoek uitgevoerd zowel in Nederland als in de Mediterrane gebieden, waarbij is gekeken naar de mogelijkheden om de input van grondstoffen, zoals energie, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en bedrijfsbenodigdheden te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de productie. De deelprojecten hebben veel informatie opgeleverd en deze zijn nu verwerkt in twee webtools voor LCA en economische analyse.

Webtools

LCA is een methode om een beoordeling te maken van de milieueffecten van alle stappen in het productieproces. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de milieueffecten van de gebruikte productiemiddelen. In EUphoros is een vereenvoudigde LCA  gebruikt om de milieu-effecten van een representatieve tomatenteelt in Nederland, Hongarije en Spanje en een representatieve rozenteelt in Nederland te vast stellen. Het effect van verschillende ingrepen is vergeleken. Ook is gerekend aan de economie van verschillende maatregelen.

Met de gebruikte rekenmethodes zijn nu twee webtools ontwikkeld waarmee de LCA en de rentabiliteit van milieubesparende maatregelen zijn te berekenen van tuinbouwproducten totdat zij het bedrijf verlaten. Transport is niet meegenomen in de LCA. Deze webtools zullen binnenkort beschikbaar komen. Telers en toeleveranciers kunnen daarmee nieuw inzicht in het milieueffect van verschillende maatregelen krijgen.

Spanje versus Nederland

In de LCA werd duidelijk dat in Spanje het gebruik van pesticiden, meststoffen en overige bedrijfsbenodigdheden verantwoordelijk zijn voor de grootste milieubelasting. Als de milieubelasting wordt uitgesplitst in categorieën dan blijkt meststoffen, pesticiden en bedrijfsbenodigheden vooral bijdragen aan zure regen, eutrofiëring van  het oppervlaktewater en ‘global warming’. In de Nederlandse teelten is het klimaatsysteem (of wel het energieverbruik) verantwoordelijk voor de verreweg grootste milieubelasting op alle fronten. In de tomatenteelt blijkt het gebruik van pesticiden verantwoordelijk voor verzuring van het milieu en voor eutrofiëring. In de rozenteelt is het gebruik van water een grote belasting voor het milieu.

Uit de scenariostudies blijkt dat in Spanje nieuwe typen kassen de milieubelasting van de tomatenteelt aanzienlijk kunnen verminderen terwijl de opbrengst verbetert. In de Nederlandse tomatenkassen is energiebesparing de belangrijkste maatregel. In de rozenteelt is het moeilijk om met maatregelen de hoge elektriciteitsconsumptie van belichting te compenseren.