Nieuws

Weer en prijzen beïnvloeden stemming in land- en tuinbouw

Gepubliceerd op
31 oktober 2013

De Agro Vertrouwensindex laat zien dat het vertrouwen in de Nederlandse land- en tuinbouw in het derde kwartaal van 2013 iets is gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De index is een combinatie van de stemming onder ondernemers over de huidige situatie en de verwachtingen voor de komende twee à drie jaar.

De stijging van het vertrouwen was het sterkst in de akkerbouw. Ook in de melkvee-, pluimvee- en varkenshouderij steeg de Agro Vertrouwensindex maar in de tuinbouwsectoren daalde deze. In de helft van de sectoren houden ondernemers rekening met negatievere ontwikkelingen de komende twee à drie jaar.

Het meest opvallend is het toegenomen vertrouwen in de akkerbouw voor de komende twee tot drie jaar. Het groeiseizoen kende een late start (koud voorjaar), maar er kon meestal onder goede omstandigheden worden geoogst. Akkerbouwers verwachten dat de opbrengst van verschillende gewassen zal stijgen. Dit is mede gebaseerd op noteringen in diverse markten. Zo zijn bijvoorbeeld de graanprijzen niet zo gedaald als in het tweede kwartaal werd verwacht. Veel prijzen van akkerbouwproducten, zoals aardappelzetmeel, zijn sterk gerelateerd aan de graanprijzen. 

Stemming glastuinders verslechterd

Onder glastuinders is de stemming in het derde kwartaal verder verslechterd. Dit komt  voornamelijk door negatieve verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar. Prijsverlagingen lijken hier een grote rol te spelen. Vooral in de tomatenteelt leidde ook dit jaar een ruim aanbod tot lage opbrengstprijzen. De problemen met toekenning van GMO-subsidies aan Nederlandse producentenorganisaties spelen mogelijk ook mee. De prijsconcurrentie in het verssegment is hevig en tuinders proberen de beweging te maken van méér produceren tegen lagere prijzen naar duurzamer produceren tegen hogere prijzen. In de vollegrondsgroenteteelt is de verwachting voor de komende twee à drie jaar ook gedaald.

Melkveehouders optimistischer, pluimveehouder minder positief

Melkveehouders waren opnieuw iets optimistischer gestemd: de melkprijzen stegen, de ruwvoerwinning is ondanks het late voorjaar redelijk verlopen en de prijzen van krachtvoer zijn iets gedaald. In de pluimveehouderij is de stemming over de huidige situatie minder positief, maar is de toekomstverwachting iets verbeterd door een verwachte kostendaling. In augustus waren de eierprijzen zeer laag, juist in een jaar dat de financieringslasten als gevolg van het einde van de kooihuisvesting per 1 januari 2012 nog zwaar wegen op de bedrijfsresultaten. Doordat vele pluimveehouders in Europa gelijktijdig hun bedrijf uitbreidden, met vaak meer leghennen, kwam de eiermarkt dit jaar onder zware druk te staan.

De stemming in de varkenshouderij is dit kwartaal verbeterd – mogelijk dankzij iets hogere vleesprijzen en door de daling van krachtvoerkosten, die zich in 2013 aftekent. De verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar zijn iets minder positief.

Problemen

Ondernemers werd deze keer ook gevraagd naar eventuele problemen, waar ze op hun bedrijf mee te maken hebben. Gemiddeld over alle sectoren heen, geeft de helft van de ondernemers aan de afgelopen drie maanden problemen in de bedrijfsvoering te hebben gekend. Verlaging van subsidies en gebrek aan arbeidskrachten worden het minst vaak genoemd. De opengrondstuinbouwbedrijven geven het vaakst aan bedrijfsmatige problemen te hebben gehad. Het gaat dan vooral om weersomstandigheden (veruit), prijsverlagingen en financiële belemmeringen. Akkerbouwers ondervinden de minste problemen.