Project

Wegen en verkeersslachtoffers

Verkeerswegen zorgen er voor dat u snel van A naar B kunt gaan, de natuur echter, kan hier flink hinder van ondervinden. Al eens geprobeerd een snelweg over te steken? Dit is overdag bijna onmogelijk.

Veel dieren blijven weg van drukke verkeerswegen of worden aangereden als zij deze toch proberen over te steken. Wegen isoleren zodoende leefgebieden wat ten kost gaat van de levensvatbaarheid van populaties in deze gebieden. Verkeerswegen zijn dus een belangrijke factor die de versnippering van het landschap bepalen (zie fig. 1). Aan de andere kant kunnen overstekende grotere dieren het verkeer hinderen en kunnen aanrijdingen ernstige ongelukken veroorzaken.
Wageningen Environmental Research (Alterra) ontwikkelt modellen waarmee we de effecten van wegen en verkeer op de natuur kunnen evalueren. Met behulp van deze modellen kunnen we inschattingen maken van:

  1. de effecten van wegen op de versnippering van leefgebieden en de populaties van dieren in deze leefgebieden,
  2. de mortaliteitseffecten van wegen op natuurlijke populaties,
  3. de locaties waar we het beste mitigerende maatregelen kunnen nemen zoals het aanlegen van ecoducten en faunatunnels,
  4. de effectiviteit van deze mitigerende maatregelen op de grootte en overleving van populaties,
  5. de verwachte effecten van mitigerende maatregelen op de verkeershinder.


wegen_verkeersslachtoffers1.png

Fig 1. Een populatie van dieren kan door wegenaanleg of verkeerstoename versnipperd raken wat ten kost gaat van de levensvatbaarheid van die populatie.
Metapopulatiemodellen kunnen aangeven waar mitigerende maatregelen het best kunnen worden genomen om versnippering door wegen efficiƫnt en effectief tegen te gaan.