Persbericht

Weidegang vooral individuele ondernemerskeuze

Gepubliceerd op
20 juni 2013

Waarom weiden melkveehouders hun koeien of herintroduceren zij het weiden op hun bedrijf? Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben veehouders in een enquête en interviews gevraagd naar hun beweegredenen voor weiden of niet-weiden en welke ‘parels en puzzels’ ze daarbij ervaren. Melkveehouders geven aan dat de keuze voor een bedrijfssysteem (weiden of niet-weiden) bij jezelf als ondernemer moet passen. Economie, diergezondheid en arbeidsgemak worden zowel door weiders als door niet-weiders genoemd als sterke punten van hun bedrijfssysteem.

Als onderdeel van het project ‘Economisch Weiden’ is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht wat de motivaties zijn van melkveehouders om te besluiten wel of niet door te gaan met weiden of om in 2012 het weiden van de koeien te herintroduceren op hun bedrijf. De onderzoekers vroegen specifiek naar de bedrijfsvoering van de veehouders en hoe zij denken over de (on)mogelijkheden van weidegang.


Efficiëntie belangrijkste reden

Zowel weiders als niet-weiders geven meerdere redenen op voor hun keuze voor weiden of niet-weiden. Opvallend is dat beide groepen noemen dat hun keuze leidt tot een lagere arbeidsbehoefte en een hoger financieel resultaat. Dit kan te maken hebben met onbekendheid met het rendement van het andere systeem of dat het gekozen systeem blijkbaar het beste past bij de ondernemer en het bedrijf. Weiders gaven vaker dierenwelzijn, economie, ‘leuk’ en uitdaging op als redenen voor beweiding. Bij niet-weiders lag de nadruk op arbeid en zij noemden jaarrond opstallen ‘mooi’ en gemakkelijk.

Vrije en individuele keuze

De intrinsieke motivatie en persoonlijke waarden en doelen bepalen de keuzes die een melkveehouder maakt. Een melkveehouder die al jaren weidt doet dit omdat “koeien buiten horen, ook voor de burger, de kosten lager zijn en het is mooi werk om enkele keren per dag de draad te verzetten, ook als het regent”.  Melkveehouders blijken vooral gericht op hun eigen bedrijf en nemen beslissingen vanuit zichzelf en weinig tot niet vanuit het perspectief van anderen die naar hun bedrijf kijken. Elke ondernemer moet zijn eigen bedrijfsstrategie en –management kiezen en de bijbehorende consequenties accepteren, stellen de onderzoekers.

Parels en puzzels

Eén thema komt duidelijk uit de interviews naar voren: verdiep je in een systeem, kies en hou dat gekozen systeem vast. Je krijgt meer puzzels wanneer je hinkt op twee gedachten. Een melkveehouder, die na vele jaren opstallen in 2012 weer zijn koeien weidde, vertelde: “Een derde van de kudde graasde geweldig, een derde van de dieren lummelde rond en een derde stond regelmatig bij het hek te loeien. Dan moet je sterk in je schoenen staan om die niet terug naar de stal te laten gaan”. Een andere melkveehouder stelde: “Zodra een kalf kan lopen, moet je het leren grazen”. De gedachte hierachter is dat als een dier van jongs af aan de gedrevenheid heeft om te grazen, beweiden veel makkelijker gaat.