Project

YXY-FUELS: lignocellulose en papierresiduen als bruikbare grondstof voor de productie van biobrandstoffen en biochemicaliën

Met de ontwikkeling van het Avantium YXY-proces uit tweede generatie lignocellulose grondstoffen wil Wageningen Food & Biobased Research, in samenwerking met diverse bedrijven uit de papierindustrie, warmte, elektriciteit, biobrandstoffen en bouwstenen voor kunststoffen uit lignocellulose reststromen en papierresiduen realiseren.

Avantium is een chemisch researchbedrijf dat suikers uit biomassa omzet in nuttige producten via de YXY-technologie. Met dat proces kan men al heel effectief furanen maken uit eerste generatie biomassastromen zoals suikerbiet of suikerriet. Om de mogelijkheden van de YXY-technologie voor tweede generatie biomassastromen te onderzoeken is Food & Biobased Research in samenwerking met Avantium en bedrijven uit de papier-, brandstof- en chemische industrie het YXY-FUELS project gestart.

cb46070e-f225-43bf-a7a1-7773d5157127_shutterstock_23038642oud_papier_afval_recycle_LR.jpg

Organosolv proces

In het project doen twee bedrijven uit de papierindustrie mee: Smurfit Kappa Roermond en Parenco. Samen met hen wordt geprobeerd een compleet bioraffinageproces op te zetten op basis van reststromen uit de papierindustrie. Daarbij zet men het bekende organosolv-proces in, een proces om houtachtige biomassa om te zetten in verschillende hoogwaardige fracties die weer ingezet kunnen worden in commerciële producten.  Eén van die fracties is cellulose, die kan worden omgezet in bijvoorbeeld YXY bouwstenen, die als auto- of vliegtuigbrandstof kunnen worden toegepast. Een andere fractie is lignine, dat veel mogelijke toepassingen kent, waaronder als brandstoftoevoeging, chemicaliën en bioaromaten.

Lignine expertise

Wageningen Food & Biobased Research heeft  een technologie ontwikkeld en geoctrooieerd rondom de productie van aromatische bulkchemicaliën uit één van de mogelijke zijstromen van het YXY-proces. Deze technologie wordt nu doorontwikkeld. De expertise van Wageningen Food & Biobased Research op het gebied van lignine karakterisatie en valorisatie is van groot belang voor het YXY-FUELS-project. We ontwikkelen eigen technologie voor de katalytische depolymerisatie van lignine(fracties) naar phenolische intermediairen. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met partners brandstofadditieven, chemicaliën en materialen.  

Ontwikkeling commercieel proces

Binnen het project is de hele waardeketen betrokken: van biomassaproducent tot eindproduct. Iedere partij heeft verschillende doelen, maar een gedeeld aandachtspunt is de ontwikkeling van een commercieel proces dat vanuit reststromen van de bijvoorbeeld de papierindustrie nuttige hoogwaardige componenten maakt. Met deze componenten kunnen warmte, elektriciteit, biobrandstoffen en kunststoffen gerealiseerd worden.