Zorglandbouw - Woonzorg op de boerderij

Project

Zorglandbouw - Woonzorg op de boerderij

Inspirerende voorbeelden van kleinschalige woonzorgvormen voor verschillende doelgroepen.

Het aantal zorgboerderijen is de laatste jaren sterk toegenomen. Inmiddels zijn er ruim 1000 zorgboerderijen in Nederland. zorgboerderijen in Nederland. Slechts op een klein aantal van deze zorgboerderijen wordt ‘wonen’ aangeboden en dat terwijl de vraag naar kleinschalig wonen en alternatieve vormen van 24-uurs zorg toegenomen is.

Agrariërs kunnen een belangrijke rol spelen in het oplossen van knelpunten in de zorg door wonen al dan niet gecombineerd met 24-uurs zorg e.a. aan te bieden op de boerderij.

In het project Beschermd Buitenleven worden inspirerende voorbeelden getoond van kleinschalige woonzorgvormen voor verschillende doelgroepen cliënten. Daarbij worden randvoorwaarden, succes- en faalfactoren en positieve aspecten benoemd. Bovendien geeft dit project een indruk van de maatschappelijke kosten, investeringen en terugverdiencapaciteit van de ondernemer.

Verder wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze de kleinschalige agrarische woonzorgvormen ingebed zijn in de zorgketen en verbonden zijn met de regio en welke effecten dit heeft op zowel de ondernemer als de cliënten.

Dit alles heeft tot doel meer ondernemers te motiveren voor het kiezen van deze product-markt combinatie met potentie.

Financier

Taskforce Multifunctionele Landbouw van het ministerie van EL&I.

Samenwerking

WUR Livestock Research werkt in dit project samen met LEI, Taskforce Multifunctionele Landbouw, Stichting Verenigde Zorgboeren/ Federatie Landbouw en Zorg, zorgboeren.