Nieuws

Zuivelsector werkt aan verlenging levensduur melkvee

Gepubliceerd op
19 september 2013

Tussen melkveebedrijven is er veel variatie in gemiddelde leeftijd van de melkkoeien en de melkveesector kan nog vele stappen zetten op weg naar verhoging van die leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek binnen het project Routekaart Levensduur Melkvee, uitgevoerd door een projectgroep van LTO, NZO, CRV en Wageningen UR Livestock Research, in opdracht van de Duurzame Zuivelketen.

Allereerst hebben de onderzoekers de levensduur van melkvee op bedrijven met een lange en een korte levensduur vergeleken en daarbij ook gezocht naar oorzaken van de verschillen in levensduur. Daarnaast zijn workshops gehouden met melkveehouders, dierenartsen en experts die hun visie hebben gegeven op knelpunten en oplossingsrichtingen rond levensduur. Hieruit is een routekaart ontwikkeld met oplossingsrichtingen.

Routekaart Levensduur

Binnen de melkveesector en bij maatschappelijke organisaties leeft de wens de levensduur van melkkoeien te verhogen. Daarom heeft het samenwerkingsverband Duurzame Zuivelketen (NZO en LTO) aan LTO de opdracht gegeven om met een  projectgroep in kaart te brengen hoe dat bereikt kan worden. Het resultaat is een ‘routekaart’ met voorstellen voor een stapsgewijze sectorbrede aanpak. In de routekaart staan allereerst aanbevelingen voor nader onderzoek omdat er nog te weinig bekend is over de verschillen in levensduur tussen koeien en bedrijven, en de oorzaken van afvoer. De projectgroep geeft ook het advies om melkveehouders gerichter op basis van kengetallen te laten werken aan verlenging van de levensduur, bij voorkeur via bedrijfsbegeleiding of binnen studiegroepen. Meer training op het gebied van arbeidsorganisatie lijkt nuttig om planmatiger te werken aan levensduur. Externe stimulansen, financieel of in de vorm van scholing vanuit de zuivelindustrie of overheden, worden ook genoemd in de sectorbrede aanpak.

Er is voor gekozen om in de tweede fase van dit project prioriteit toe te kennen aan twee van de voorgestelde thema’s. Het eerste gaat om het verbeteren van bestaande kengetallenoverzichten, zodat ze beter bruikbaar worden voor het gerichter sturen op levensduur. Het tweede thema betreft het ontwikkelen van een planmatige methode om hier doelgerichter aan te werken. Binnenkort starten de eerdergenoemde uitvoerders aan de uitwerking van deze twee thema’s.

De aanbevelingen aan de Duurzame Zuivelketen en de onderbouwing van die aanbevelingen zijn beschreven in het rapport “Routekaart Levensduur”. In een aanvullend rapport “Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien” staat achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de levensduur van Nederlandse melkkoeien, verschillen tussen bedrijven en mogelijke oorzaken van die verschillen. Het onderzoek werd gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Productschap Zuivel en CRV. Het kwam tot stand in het kader van het innovatiecontract Duurzame Zuivelketen, één van de onderdelen van het topsectorenbeleid van EZ.