Project

ADAM: Geïntegreerde strategieën om oorzaken en gevolgen van klimaatsverandering in kaart te brengen

De klimaatverandering betekent onder meer opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel en extremere weersomstandigheden. Wereldwijd wordt gezocht naar strategieën voor mitigatie en adaptatie.

Bij mitigatie gaat het om het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaken. Bij adaptatie gaat het om maatregelingen die regio’s klimaatbestendiger maken. ADAM is een geïntegreerd onderzoeksproject dat onder meer de pro's en contra’s van mitigatie en adaptatie in kaart brengt.

ADAM heeft de volgende doelstellingen:

  • Het ondersteunen van de EU in de ontwikkeling van het wereldwijde klimaatbeleid na 2012
  • Het identificeren en testen van Europese mitigatie strategieën zodat de doelen van 2020 gehaald worden
  • Het formuleren van nieuwe adaptatie strategieën met speciale aandacht voor de rol van extreme weersomstandigheden


Klimaatverandering

De impact van ADAM zal zichtbaar worden in het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van maatregelen die in Europa genomen worden tegen klimaatverandering. In dit onderzoek richt Wageningen UR zich op de volgende deelaspecten:

  • Het vergelijken van verschillende opties voor mitigatie in de Europese biosfeer, inclusief kosteffectiviteit van maatregelen in de bos- en landbouw. Tevens zullen de mitigatie maatregelen gerelateerd worden aan mogelijkheden voor adaptatie
  • De impact en kwetsbaarheid ten gevolge van klimaatsveranderingscenario’s en extreme weersomstandigheden. Het onderzoek concentreert zich op het landelijk gebied en zal helderheid brengen in klimaatadaptatie met betrekking tot waterbeheer en landgebruik.
  • Coördinatie van het onderzoek in drie regionale studiegebieden: het Guadiana stroomgebied in Spanje en Portugal, het Tisza stroomgebied in Hongarije en West Binnen Mongolië in China. Hier werden de factoren onderzocht die aanpassing van landgebruik en waterbeheer aan klimaatverandering vergemakkelijken of bemoeilijken

Cultuurlandschappen

Bij aanpassing aan klimaatverandering gaat het om mensen die maatregelen nemen om hun eigen veiligheid te waarborgen of om minder kwetsbaar te zijn. Analyses richten zich voornamelijk op de gevolgen van klimaatverandering en de effectiviteit van maatregelen. De voorwaarden waaronder mensen maatregelen kunnen of willen nemen krijgen minder aandacht, terwijl deze juist cruciaal zijn voor het succesvol realiseren van klimaatadaptatie. Het onderzoek toont het belang aan van proefprojecten waar nieuwe ideeën worden getest en besproken door erkende vertegenwoordigers van regionale belangen, beleid en onderzoek. Kansrijk voor adaptatie is de combinatie van regionale cultuurlandschappen die klimaateffecten reguleren met moderne technologieën en markten.

Financiële instrumenten

Een belangrijke uitdaging is het creëren van flexibele financiële instrumenten die het mogelijk maken om de kosten en baten van adaptatie rechtvaardig te delen en die nieuwe bedrijvigheid aanmoedigen in plaats van te compenseren voor schade aan bestaande activiteiten.

De resultaten van ADAM zullen impact hebben op de ontwikkeling van een klimaatbeleid. Ook bij het uitwerken van het Kyoto protocol zullen de resultaten van ADAM worden gebruikt. Een ander voordeel is dat de interactie tussen beleid en wetenschap zal verbeteren.