Faciliteit

Algemene informatie over de testlocatie

Onderzoek vindt bijna altijd plaats in samenwerking met het bedrijfsleven.

Zo vond veel onderzoek plaats in ACRRES; een samenwerking met Eneco. De nabije aanwezigheid van verschillende onderdelen van Wageningen UR maken het mogelijk om hele kringloopsystemen te onderzoeken, kennis uit te wisselen en nieuwe combinaties uit te testen.

Voorbeelden van lopende onderzoeken zijn:

 • Windturbines: prototypes, infrastructuur, certificatie en windmetingen.
 • Economische betekenis windenergie voor agrarische bedrijven en regionale ontwikkeling.
 • Winstgevendheid diverse typen opstellingen van zonnepanelen.
 • Optimaal gebruik restwarmte en reststromen biomassa.
 • Hergebruik nutriënten.
 • Milieuvriendelijke productie bio-ethanol en productie op boerderijschaal.
 • Kleinschalige decentrale bioraffinage van maïs.
 • Testen verschillende algen en productiesystemen (vijver en kas met fotobioreactoren en LED-verlichting).
 • Algen als eiwitbron toekomst; productiemethoden en toepassingen.
 • Verbetering maïsteeltmethoden (grond en klimaat).
 • Verwaarding kleine biomassareststromen. Optimalisatie kringlopen (o.a. co-vergister - bio-ethanol installatie – algenvijver).