Behoud en duurzaam gebruik van aquatische genetische bronnen

Verkenning van prioriteiten voor de WOT Genetische Bronnen.

Download rapport

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research voert Wettelijke OnderzoeksTaken (WOT) uit voor het Ministerie van LNV. Deze WOT (www.wur.nl/cgn) richt zich op behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen voor voedsel en landbouw. In verband met recente internationale afspraken over behoud en duurzaam gebruik van aquatische genetische bronnen heeft LNV aan het CGN gevraagd om te verkennen welke WOT voor aquatische genetische bronnen onderdeel zouden moeten zijn van het WOT programma genetische bronnen. FAO definieert aquatische genetische bronnen als 'farmed aquatic species and their wild relatives'. In Nederland zijn daarbij zowel verschillende soorten schelpdier, vis als zeewier relevant. Op basis van interviews met experts, met vertegenwoordigers uit de sector en op basis van literatuurbronnen zijn prioriteiten vastgesteld. Monitoring van genetische diversiteit in relevante schelpdier-, vis- en zeewiersoorten, zowel in het wild als in beheerde populaties, is de eerste prioriteit. Op basis van de monitoringsgegevens kan worden geadviseerd over specifieke maatregelen gericht op in situ en/of ex situ behoud van aquatische genetische bronnen. De WOT genenbankfaciliteiten (cryoconservering) voor landbouwhuisdierrassen kunnen ook worden benut voor lange termijn behoud van genetische diversiteit in schelpdier-, vis- en zeewiersoorten.