Project

Bestrijding verwoestijning

Wetenschappers en maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten om verwoestijning een halt toe te roepen. Wereldwijd bedreigt ‘desertification' zo'n 250 miljoen mensen in hun bestaan.

Sinds 1945 is volgens de Verenigde Naties meer dan 1,2 biljoen hectare aan bruikbaar land ten prooi gevallen aan verwoestijning. Bij deze vorm van landdegradatie neemt onder meer de kwaliteit van de bodem sterk af. Verwoestijning treedt vooral op bij droogte, overbegrazing, verzilting en erosie door wind en water. Voornaamste doel van het internationale project DESIRE is succesvolle strategieën te ontwikkelen om verdere verwoestijning te voorkomen. Deze strategieën moeten ter plaatse uitvoerbaar zijn. Bovendien moeten ze landgebruikers een economisch voordeel opleveren.

Hotspots

Wageningen Environmental Research (Alterra) coördineert DESIRE. Voor dit vijf jaar durende project werken onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samen met lokale belanghebbenden. Bij de start van het project in 2007 is een inventarisatie gemaakt van probleemgebieden op aarde om het onderzoek op te richten. Zo werden wereldwijd 18 ‘hotspots' geselecteerd. Van elke locatie is in kaart gebracht wat de voornaamste problemen zijn en welke beheersmaatregelen en -strategieën al dan niet eerder zijn toegepast. Ook zijn voor elke hotspot sets van indicatoren getoetst op bruikbaarheid om risico's van verwoestijning te kunnen berekenen. De geteste indicatoren zeggen bijvoorbeeld iets over waterhuishouding, bodembeheer, landgebruik, bevolkingskenmerken of beleidsuitvoering ter plaatse.

Nieuwe strategieën

Met deze informatie bij de hand ontwikkelen de wetenschappers samen met lokale boeren en organisaties vernieuwende strategieën. Dit gebeurt in een leerproces dat speciaal voor het project is ontwikkeld. Bij het leerproces worden onder meer bestaande methoden gebruikt voor het documenteren, evalueren en delen van strategieën voor duurzaam landgebruik. Of de nieuwe strategieën werkelijk bodems beschermen en verwoestijning tegengaan, wordt in veldexperimenten getest op de 18 hotspots. De resultaten hiervan worden geanalyseerd met modellen die ook voor grotere gebieden bruikbaar zijn.

Voordeel

Uiteindelijk moet het DESIRE-project leiden tot praktische richtlijnen voor een verantwoord gebruik van land. Er worden tal van producten, standaarden en methoden ontwikkeld waar bijvoorbeeld beleidsmakers, boeren in de getroffen gebieden en grote internationale instanties als United Nations Convention to Combat Desertification hun voordeel mee kunnen doen. Zo is er een informatiesysteem beschikbaar waarin alle uitkomsten van het onderzoek worden ontsloten. Ook komt een methode beschikbaar voor het identificeren, selecteren en uitonderhandelen van strategieën voor duurzaam landgebruik – in samenwerkingsverbanden van wetenschappers en stakeholders. Verder wordt er gewerkt aan een handboek voor het toepassen van strategieën in het veld. Bovendien is een online database in de maak met kaarten en gegevens van de mate, type en ruimtelijke verspreiding van landdegradatie én van activiteiten voor een duurzaam gebruik van land. Kijk voor meer producten en resultaten van dit omvangrijke project op de website van DESIRE .