CO2 footprint

De CO2 footprint geeft inzicht in de hoeveelheid CO2 die Wageningen University & Research uitstoot. De CO2 footprint wordt vastgesteld volgens het de ISO 14064-1 norm, gebaseerd op de methodiek van het ‘Greenhouse Gas Protocol’.

In 2018 werd 49% minder CO2 uitgestoten dan het referentiejaar 2010

Bij WUR dragen gebouwen, zakelijke vliegkilometers, woon-werkverkeer en landbouwgronden het meest bij aan de broeikasgasemissie. WUR verlaagt haar CO2 uitstoot door 100% inkoop van groene windenergie, reductie van het gasverbruik door renovatie en nieuwbouw van panden en uitbreiding van de warmte-koude installatie op Wageningen Campus.

WUR wekt zelf duurzame energie op, met behulp van windmolens, WKK- en WKO-installaties en zonnepanelen. Een groot deel van deze energie gebruikt WUR niet zelf, maar wordt terug geleverd aan het energienet. Alles wat WUR doet om CO2 terug te dringen is gekwantificeerd in de CO2 compensatiefootprint. In 2018 kwam de CO2-compensatie 13% hoger uit dan de totale CO2-footprint.

Verdeling CO2-emissies in de bedrijfsvoering, 2018
Verdeling CO2-emissies in de bedrijfsvoering, 2018

CO2-emissies per emissiebron, 2018
CO2-emissies per emissiebron, 2018