Project

CONNECT4ACTION - Strategies for improving communication between social and consumer scientists, food technology developers and consumers

Het project CONNECT4ACTION is opgezet om afwijzing van nieuwe voedingstechnologieën door consumenten vroegtijdig te herkennen. Voedingstechnologen bewust maken van consumentenbehoeftes en de rol van interne en externe communicatie in het innovatieproces bepalen zijn ook belangrijke onderdelen van dit project.

connect4action.jpg

Doelstelling

70 tot 80% van alle productinnovaties in de voedingsbranche mislukken. Dit kost niet alleen geld, maar is ook een gemiste kans om met nieuwe producten in te spelen op maatschappelijke veranderingen zoals bijvoorbeeld gezondheid of duurzaamheid. Het succes van innovaties hangt af van de acceptatie van consumenten.

Het doel van CONNECT4ACTION is daarom ook om het innovatieproces te verbeteren door de wensen en voorkeuren van de consument als uitganspunt te nemen in de productontwikkeling en door het vercommercialiseren van voeding. Om dit te bereiken is communicatie tussen verschillende actoren zoals voedingstechnologen, onderzoekers en consumenten van belang. Om deze communicatie te ondersteunen wordt een online CONNECT4ACTION gemeenschap opgezet. Deze gemeenschap bevat social media-tools als een CONNECT4ACTION website, Wikipedia-achtige interactieve sharing points, linkedIN groepen, online enquêtes en Twitter.

Beoogde resultaat

  • Online gemeenschap CONNECT4ACTION die verbonden is aan de website en aan de linkedIN-groep.
  • Rapportage over de succesfactoren en cruciale punten (do’s and don’ts) van het externe dialoog.
  • Rapportage over de uitkomsten van het eerste Delphi-onderzoek.
  • Rapportage over de uitkomsten van het tweede Delphi-onderzoek.

Werkwijze

  • Stakeholders worden betrokken bij het onderwerp via de interactieve online CONNECT4ACTION gemeenschap.
  • Succesfactoren worden geïdentificeerd door middel van een uitvoerige beoordeling van op bewijs gebaseerde strategieën die betrekking hebben op externe communicatie.
  • Een enquête wordt ontwikkeld voor een online Delphi-studie om barrières vast te kunnen stellen.
  • Onder het management van dit project valt het organiseren van een kick off meeting, het maken van een communicatiestrategie, het rapporteren van interne monitoring en algemene management issues.  

Meer informatie