Op locatie

Cursus Stikstofproblematiek, waterkwaliteit en broeikasgasemissies in de landbouw

Beleidsmedewerkers en projectleiders bij overheden en adviesbureaus moeten kritische vragen kunnen stellen over de problematiek rond stikstofemissies en waterkwaliteit in samenhang met broeikasgasemissies. Mis jij hiervoor de benodigde kennis? Deze cursus legt de complexiteit en onderlinge samenhang uit aan de hand van analysemodellen en praktische, wetenschappelijk onderbouwde oplossingsrichtingen. In 2 dagen krijg je een helder overzicht van de huidige problematiek, de verschillende oplossingsrichtingen voor agrarisch management, en een praktische set aan kennis en handvatten om tot concrete, onderbouwde beleidsvoorstellen en adviezen te komen.

Organisator Wageningen Academy
Datum

do 20 april 2023 tot vr 21 april 2023

Duur 2 dagen
Prijs € 1.345,00

Registratie deadline: 5 april 2023

Voor deze cursus is aanvraag van het STAP-budget mogelijk. Lees meer over de STAP-regeling.

Waarom deze cursus volgen?

Deelnemen aan deze cursus geeft je inzicht in de processen die de natuur, de bodem, het klimaat en de waterkwaliteit beïnvloeden. Daarmee kun je met kennis van zaken werken aan de ambitieuze doelstellingen die zijn geformuleerd. De integrale aanpak is een uitdaging waarbij niet alleen begrip van alle processen belangrijk is, maar ook de onderlinge beïnvloeding. Zo kun je na afloop direct aan de slag met verschillende oplossingsrichtingen die bijdragen aan het maken van effectievere beleidskeuzes of projectbeslissingen en het daarbij betrekken van alle stakeholders.

Mede als gevolg van intensieve landbouw staan bodem, water en lucht kwaliteit en daarmee ook de natuur onder druk, terwijl ook het klimaat wordt beïnvloedt. Voor de bescherming hiervan zijn internationaal afspraken gemaakt, waarbij ambitieuze doelstellingen zijn gedefinieerd voor het jaar 2030. We moeten maatregelen, waar mogelijk, slim combineren om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen
Christianne Van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof

Voor wie is deze cursus?

Beleidsmedewerkers en projectleiders bij provincies, waterschappen en adviesbureaus die betrokken zijn bij gebiedsplannen voor het landelijk gebied, zoals Natura 2000-gebieden en de Kader Richtlijn Water, met aandacht voor:

  • luchtkwaliteit en de stikstofproblematiek, het beschermen van Natura 2000 gebieden
  • waterkwaliteit, het realiseren van doelen van de Kaderrichtlijn water
  • bodem en klimaat, het vastleggen van koolstof en emissies van methaan en lachgas

Programma & onderwerpen

Tijdens deze cursus leer je de stikstofkringloop, de fosfaatkringloop en de koolstofkringloop gedetailleerd te begrijpen. Je ontwikkelt inzicht in de bodemprocessen die daarbij een rol spelen en hun invloed op de water-, bodem- en luchtkwaliteit en het klimaat. Daardoor krijg je een helder overzicht van bronnen en verliezen naar lucht en water.

Ook de invloed van het agrarisch management op de emissie van nutriënten komt aan bod. Diverse voorbeelden op het gebied van diervoeding, stalsystemen en aanwendingstechnieken, bemesting, bodembewerking en gewaskeuze worden uitgelegd en hoe die keuzes het behalen van de ambitieuze doelstellingen kan beïnvloeden. Zo leer je de agrarische praktijk begrijpen, inclusief de afwegingen die daarbij een rol spelen.

Aan de hand van deze kennis en inzichten worden verschillende oplossingsrichtingen besproken voor de nutriënten- en broeikasgasproblematiek in het landelijk gebied. Daarbij wordt ook uitgelegd hoe dit samenhangt met veestapelreductie.

Als deelnemer word je uitgedaagd om op basis van de opgedane kennis te oefenen met het formuleren van onderbouwde keuzes, zodat je de opgedane kennis direct eigen maakt en kunt toepassen. Daarbij is alle aandacht voor de effecten op natuur, gezondheid en klimaat.

Meer informatie & aanmelden

Schrijf je in voor de cursus of download de flyer. Vragen? Neem contact op met Wageningen Academy.