Nieuws

Deelnemer aan het woord, cursus Stikstof in de landbouw

Gepubliceerd op
20 juli 2022

In dit artikel verteld Andrea Bakker, adviseur transitie landbouw & milieu bij Natuur en Milieufederatie Limburg over haar deelname aan de cursus Stikstof in de landbouw.

Waarom heb je deelgenomen aan deze cursus?

"Vanuit mijn rol als adviseur transitie landbouw & milieu bij Natuur en Milieu werk ik samen aan de noodzakelijke transitie naar een milieuvriendelijkere en gezondere landbouw. Met deze cursus wil ik allereerst leren begrijpen met welke knoppen op bedrijfsniveau de stikstofemissie omlaag kan. Anderzijds geeft deze cursus mij meer inzicht in hoe agrarische adviseurs en boeren (traditioneel) omgaan met de stikstofproblematiek en waar de weerstand zit." 

"Tijdens de cursus leerden we als deelnemers meer over de kringloopwijzer (interpretatie en gebruik), achtergronden bij ammoniakemissies uit melkveestallen (ontstaan, meten en bronnen: stal, mest, beweiden), juridische aspecten van stikstofprobleem, gesprekstechnieken en gedragsstijlen, strategische handelingsperspectieven en een bedrijfsbezoek (biologische en traditionele melkveehouder) en interview met boer."

Meer inzicht gekregen in hoe agrarisch ondernemers omgaan met stikstofproblematiek
Andrea Bakker, adviseur transitie landbouw & milieu bij Natuur en Milieufederatie Limburg

Verschillende invalshoeken 

"De cursus had een behoorlijke (vakinhoudelijke) diepgang wat ik als positief ervaar. Wat logisch is aangezien het oorspronkelijk ontwikkeld is voor agrariërs en agrarische adviseurs. Het was ontzettend leerzaam om steeds in (diverse) groepssamenstellingen aan opdrachten te werken en zo van elkaar te leren. Er was voldoende tijd voor discussies, waarbij verschillende invalshoeken vanzelf boven kwamen drijven. Een goede toevoeging was de aandacht voor gesprekstechnieken en gedragsstijlen."

"Het deelnemersveld aan deze cursus is heel divers: melkveehouders, een rentmeester, een ingenieur die zijn werkveld wilde verbreden en diverse adviseurs. Als deelnemers hebben we ook veel van en met elkaar geleerd. We hebben elkaar verschillende invalshoeken laten zien. En daar goede en open gesprekken over gevoerd, echt naar elkaar geluisterd ook. Gesprekken die in de media en politiek behoorlijk gepolariseerd zijn en niet met nieuwsgierigheid en openheid van geest gevoerd worden. Ik heb een heel leuke groep mensen ontmoet met wie ik in de toekomst nog een keer kan sparren."

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw

Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende
programma’s die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres
Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en
Wageningen University & Research, mede mogelijk gemaakt door LNV.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen bij de groene hogescholen en Wageningen University & Research terecht voor masterclasses, cursussen en opleidingen.

Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

  • Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur
  • Precisielandbouw:
    hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op
    het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de
    technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen.
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE-regeling)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).