Nieuws

Deelnemer aan het woord II, cursus Stikstof in de landbouw

article_published_on_label
28 juli 2022

In dit artikel vertelt Sandra Gijmink, melkveehouder, over haar deelname aan de cursus Stikstof in de landbouw.

Waarom heb je deelgenomen aan deze cursus?

"Ik wilde graag meer achtergrondinformatie over het stikstofbeleid. In de verdiepingscursus kwam niet alleen de theorie, maar ook de praktische toepassing aan bod. Dat sprak me erg aan. Tijdens de cursus gingen we aan het werk met onderwerpen als wet- en regelgeving, emissiebeperkende maatregelen en strategische keuzes. 

Zo leerden we bijvoorbeeld meer over het verschil tussen een NB-vergunning of een pasmelding. Ook werd er vertelt over maatregelen zoals meer weidegang, emissie arme vloeren, aanpassen van het voer en water toevoegen aan mest. Het was heel prettig om meer te weten over alle diverse maatregelen zodat je goed kunt beoordelen wat bij jouw bedrijf past. Wij willen bijvoorbeeld over een paar jaar een nieuwe stal bouwen, dan is het aanpassen van de vloer voor ons nu geen passende investering, maar weidegang en aanpassingen doorvoeren in het voer bijvoorbeeld wel.

Ik kan zélf verbeteracties bedenken en ben niet afhankelijk van een adviseur
Melkveehouder Sandra Gijmink

Ik vond de cursus leerzaam. Het was afwisselend en heel zinvol om het onderwerp van alle kanten te belichten. Heb een goed totaal beeld gekregen over stikstof. Wat ik tijdens de cursus heb geleerd is allemaal praktisch toepasbaar op ons bedrijf. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken of het we kunstmestgebruik kunnen verminderen. Idee is om beter te sturen op de organische stofgehaltes van onze graslandpercelen. Ook gaan we aan het werk met het verlagen van het ureum in de melk. Dit willen we realiseren door het ruw-eiwit te verlagen in het voer (een van de emissiebeperkende maatregelen).  

De verdiepingscursus Stikstof in de landbouw zou ik zeker adviseren aan mijn collega melkveehouders. Het geeft je als ondernemer meer kennis en achtergrondinformatie over stikstof in de breedste zin van het woord. Het kan er toe leiden dat je efficiënter gaat werken wat een mogelijke kostenbesparing tot gevolg heeft en een gunstig effect op de natuurlijke omgeving. Daarnaast vind ik het prettig om zélf meer in staat zijn om verbeteracties te bedenken op dit thema. Hierdoor ben ik minder afhankelijk van een adviseur.’’ 

Scholingsaanbod toekomstbestendige landbouw

Het scholings- en coaching programma bestaat uit drie verschillende
programma’s die ontwikkeld zijn door de groene hogescholen (Aeres
Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en Inholland) en
Wageningen University & Research, mede mogelijk gemaakt door LNV.

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen bij de groene hogescholen en Wageningen University & Research terecht voor masterclasses, cursussen en opleidingen.

Het praktijkgerichte aanbod richt zich op drie verschillende thema’s:

  • Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur
  • Precisielandbouw:
    hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op
    het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de
    technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen.
  • Stikstof: -op bedrijfsniveau- omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen

Subsidieregeling agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE-regeling)

Als financiële ondersteuning kunnen agrarische ondernemers en adviseurs gebruik maken van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).