Project

Een toekomstbestendig beheerplan voor ’t Lekkere Watertje

Bewoners van de Welgelegenlaan in Driebergen-Rijsenburg zijn al sinds de jaren 90 betrokken bij het ecologisch beheer van de sprengenbeek ’t Lekkere Watertje. Door veranderende omstandigheden valt deze Spreng steeds vaker droog en is de vraag ontstaan of actualisatie van het beheer nodig is voor het waarborgen van ecologische en cultuurhistorische waarden. De Wetenschapswinkel van Wageningen University and Research (WUR) helpt de omwonenden, vertegenwoordigd door de Sprengcommissie, met het maken van een nieuwe visie met bijbehorend beheerplan voor de Spreng.

Het uitgangspunt voor beheer van de spreng door de sprengcommissie is altijd geweest: het in goede staat houden van de spreng met een landschappelijke en natuurlijke uitstraling, zodat de cultuurhistorische en de ecologische waarden behouden blijven. Inmiddels zijn echter de klimatologische veranderingen (zoals bijvoorbeeld droogte) ook merkbaar op de Utrechtse Heuvelrug. Het is daarom de vraag of de 20 jaar geleden opgestelde visie en het daar uit voortvloeiende beheerplan bijgesteld moeten worden.

De Wetenschapswinkel van Wageningen University and Research (WUR) helpt de omwonenden, verenigd in de Sprengcommissie, met het maken van een nieuwe visie met bijbehorend beheerplan, zodat zij zelf aan de slag kunnen. Dit wordt gedaan in samenwerking met studenten van de WUR. Doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het behoud van de ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van het Lekkere Watertje. De hoofdonderzoeksvraag voor dit project is: op welke wijze moet het beheer van het Lekkere Watertje in de Welgelegenlaan worden geactualiseerd om te zorgen dat de ecologische en cultuurhistorische waarden gewaarborgd blijven?

  1. Ecologisch veldwerk voor het in kaart brengen van flora en fauna en milieucondities
  2. Het in kaart brengen van de verwachte invloed van externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering
  3. Het betrekken van omwonenden en gemeente om beleving en beleid in kaart te brengen
  4. Het formuleren van aanbevelingen voor het toekomstig beheer

De Sprengcommissie wil de bevindingen van dit onderzoek gebruiken als input voor het vormgeven van een nieuw convenant over het beheer met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.