Project

Effecten van zandwinning op de Zeeuwse Banken

Op de Zeeuwse banken wordt schelpgruis en zand gewonnen. Door de toenemende vraag naar zand voor kustverdediging en binnenlands gebruik, stijgt de hoeveelheid die daar wordt onttrokken. IMARES kijkt naar de effecten op het bodemleven voor en na de ontgronding.

De Zeeuwse banken voor de kust van de provincie Zeeland vormen onderdeel van een uitgebreid gebied van ondiepe zandbanken die vanuit Het Kanaal via Frankrijk en Belgiƫ tot in Nederland reiken. Het zijn van Zuidwest naar Noordoost gerichte banken die al eeuwen door de getijdenstromen in stand worden gehouden. Hierdoor is een grote variatie aan stromingen, dieptes en bodemtypen ontstaan. Ondanks het lange bestaan is het gebied uitermate dynamisch in de bovenste lagen van het bodemsediment met een grote afwisseling van grondsoorten.

Bemonsteringstechniek: de Bodemschaaf
Bemonsteringstechniek: de Bodemschaaf
Bemonsteringstechniek: de Boxcorer
Bemonsteringstechniek: de Boxcorer

Op de Zeeuwse banken wordt zand gewonnen in vastomlijnde concessiegebieden. Alle bodemorganismen in die gebieden worden samen met het zand opgezogen door zandzuigers en afgevoerd. Wat achterblijft, is een leeg en uitgediept gebied waar de bodemfauna zich kan herstellen onder de nieuwe omstandigheden.

IMARES doet onderzoek naar de oorspronkelijke en de resulterende bodemfauna door middel van bodemmonsters die met verschillende monstertechnieken worden verzameld. Die technieken zijn een bodemschaaf en een boxcorer, die elk een hoeveelheid sediment - met alle bodemdieren die erin leven - van de zeebodem naar bovenwater halen.

Deze monsters worden tot op de soorten onderscheiden en geven in een tijdreeks van jaren een beeld van de ontwikkeling van de bodemdieren-gemeenschappen. Doordat op plaatsen van ontgronding en ongestoorde plaatsen te doen, kan op deze wijze het effect van de zandwinning in dit zeer dynamische milieu worden bepaald.