Hernieuwbare Energie bij WUR 

Waar staan we bij WUR op het gebied van energie en wat zijn we van plan?

De route naar CO2-neutrale energievoorziening bij WUR staat in de Houtskoolschets Energietransitie WUR 2050. Dit plan bevat de ambitie en de noodzakelijke maatregelen, zoals warmtepompen, led-verlichting en energieneutrale nieuwe gebouwen.  

De verduurzamingsplannen van WUR volgen de stappen van de trias energetica. Dat betekent: 

 1. Beperk de energievraag
 2. Gebruik energie uit hernieuwbare (duurzame) bronnen
 3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt

Bij alle stappen die WUR neemt zijn bedrijfszekerheid en betaalbaarheid cruciaal. Het onderzoek mag immers niet in het gedrang komen door bijvoorbeeld uitval van apparatuur. WUR let dus op leveringszekerheid. En uiteraard op betaalbaarheid, die we door onder meer centrale inkoop kunnen realiseren.

Daarnaast kijkt WUR of aanbieders van duurzame energie passen bij de missie en visie van WUR. Voor de toekomst is ook belangrijk dat aanbieders de maatregelen zoals die in de Houtskoolschets Energietransitie WUR 2050 zijn beschreven, expliciet meenemen in hun aanbod.

Wat is WUR van plan? 

 • isoleren
 • de warmtevraag elektrificeren
 • energie opslaan om op een later moment te gebruiken (bijvoorbeeld als de zon niet schijnt of als het niet waait)
 • energiebesparende maatregelen doorvoeren door werktuigbouwkundige en elektrische installaties te optimaliseren
 • zelf zonne- en windenergie opwekken (bijvoorbeeld op WUR-daken of WUR-gronden)

Wat heeft WUR bereikt?

Windenergie

WUR heeft 26 windmolens in Lelystad. Zij leveren in een goed windjaar ongeveer net zoveel stroom als WUR verbruikt. Deze windmolens leveren rechtstreeks aan het hoogspanningsnet via een smart grid netwerk waarbij ook zon en accu’s zijn aangesloten.

Zonne-energie

Steeds meer daken van WUR-gebouwen leveren zonne-energie.

In 2023 was de opbrengst circa 4.500 MWh (dit is 1000 keer meer dan het verbruik van een gezinswoning).

De grootste opwek vond plaats aan de Edelhertweg in Lelystad. Daar werd ongeveer 1.700 MWh geproduceerd.

De verwachting is dat de opbrengst in de toekomst toeneemt. De komende 2 tot 4 jaar groeit de totale opwek naar verwachting naar ongeveer 5.500 MWh. Dit is ongeveer 10% van de door WUR ingekochte elektriciteit.

Actuele wind- en zonne-energie

Ons dashboard geeft een overzicht van de actuele hoeveel wind- en zon-energie die WUR in de afgelopen 30 dagen heeft opgewekt.

Warmte Koude Opslag

Door gebouwen op Wageningen Campus op de zogeheten WKO-ring aan te sluiten, besparen we voor heel WUR in 2025 ongeveer 75% aardgas (ten opzichte van 2019).

De Warmte Koude Opslag van het WUR-gebouw Orion.
De Warmte Koude Opslag van het WUR-gebouw Orion.

Warmte Koude Opslag is een duurzame energievoorziening waarbij warmte en koude via een warmtewisselaar en waterbronnen 90 meter diep in de grond worden opgeslagen. ’s Zomers wordt een gebouw gekoeld met water uit de koude bronnen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd met water uit de warme bron. Dit gebeurt via dezelfde warmtewisselaar, maar nu in combinatie met een warmtepomp.

Samenwerking WUR bedrijfsvoering en -onderzoek 

WUR is op twee terreinen bezig met de energietransitie: in onderzoek naar de energietransitie in Nederland en de wereld én in de eigen bedrijfsvoering.  

Het verbinden van beide terreinen biedt volop mogelijkheden om van beide kanten kennis en expertise aan elkaar te koppelen. Wat dat kan opleveren: 

 • voorbeeldfunctie en showcases voor de omgeving en partners;
 • kleinschalig leren en opschalen op de Campus;
 • versnellen of mogelijk maken van onderzoeksprojecten;
 • walk the talk. Groen doen = groen zijn;
 • verbinding tussen onderwijs, onderzoek en gebouwen.

Sinds 2022 lopen een tweetal onderzoeksprojecten opzetten inclusief financiering. We willen ons daarbij richten op enerzijds onderzoeken op het gebied van energieopwek en -opslag en anderzijds de mogelijkheden onderzoeken van gedragsverandering door het opzetten van experimenten. 

Meer over hernieuwbare energie bij WUR