Project

FACCE CSA - Agriculture, Food Security, and Climate Change

Het JPI over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering is een samenwerkingsverband dat sturing geeft aan onderzoek ter ondersteuning van duurzame landbouwproductie en economische groei, om bij te dragen aan een Europese biobased economy met behoud en herstel van ecosysteemdiensten bij de huidige en toekomstige klimaatverandering.

facce_jpi.jpg

Het JPI wil bestaande en nieuwe onderzoeksprogramma’s op elkaar afstemmen, initiatieven bundelen, onderzoeksfaciliteiten beter benutten en taken verdelen. De lidstaten hebben vertegenwoordigers in de Governing Board, het besluitvormend orgaan. De Board heeft een Wetenschappelijke adviesraad ingesteld, die een wetenschappelijke agenda heeft opgesteld.

Kernthema’s

  • Duurzame voedselzekerheid bij een veranderend klimaat.
  • Duurzame groei én intensivering van landbouwsystemen.
  • Beoordelen en beperken van de wisselwerking tussen voedselproductie, biodiversiteit en ecosysteem-iensten.
  • Aanpassen aan klimaatverandering door de hele voedselketen, inclusief effecten op markten.
  • Beperken uitstoot broeikasgassen (N2O en CH4) in land- en bosbouw, opslag van koolstof, vervanging van fossiele brandstoffen, beperken uitstoot broeikasgassen die het gevolg zijn van veranderend landgebruik.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website FACCE JPI.