Project

Fruit4Sports: Fruit uit sportparkboomgaard in de kantine

Met een opgeheven vingertje bij de frisdrankautomaat of de patatkraam voorkom je geen overgewicht. Met een positieve boodschap misschien wel! Dát is het idee achter Fruit4Sports.

Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) werken in opdracht van het InnovatieNetwerk van het ministerie van Economische Zaken aan dit idee via meer gezonde kantines waar fruit wordt aangeboden naast de standaard kantinesnacks. De eerste pilot voor Fruit4Sports bestaat inmiddels in Amsterdam Stadsdeel Oost op de 40 ha grote, open sportaccommodaties van Middenmeer en Voorland. Vanuit het hele land groeit de belangstelling. 

Werken aan een gezonde levensstijl

Nederlanders bezoeken met grote regelmaat een sportkantine. Ze komen hier om zelf te sporten, als supporter, of om kinderen te halen en te brengen. Hierdoor zijn sportkantines de ideale plaats om effectief te werken aan gedragsverandering. Fruit4Sports heeft als doel mee te helpen aan een gezondere sportkantine en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave welvaartziekten als (jeugd)obesitas en suikerziekte te voorkomen.

Het concept Fruit4Sports

Het concept is niet ingewikkeld en houdt niet meer in dan dat een gedeelte van de groenvoorziening rond sportvelden wordt ingericht voor fruitproductie. Door een actieve samenwerking met sportverenigingen, lokale bedrijven en andere geïnteresseerden probeert Fruit4Sports ervoor te zorgen dat het fruit wordt verkocht in de sportkantines. Ook probeert Fruit4Sports samen te werken met lokale fruitaanbieders om zo te stimuleren dat er ook fruit in de kantines aanwezig is wanneer er geen fruit uit het sportpark voorradig is. Zo wordt er een alternatief aangeboden naast het doorgaans minder gezonde aanbod van eten en drinken in sportkantines.

Het idee voor Fruit4Sports is ontstaan tijdens brainstormsessies van het InnovatieNetwerk van het ministerie van Economische Zaken. PPO ontwikkelde het concept verder uit.

Teeltsysteemontwikkeling en duurzaamheid

In de stedelijke omgeving zijn de teeltomstandigheden minder optimaal dan in de professionele fruitteelt. Voor het concept Fruit4Sports wordt fruit geproduceerd direct rond de sportvelden. Door een analyse vooraf wordt gekeken hoe er een redelijk resultaat behaald zou kunnen worden. Daarbij zijn de plaatselijke bodemomstandigheden, ondergrondse en bovengrondse belending, rassenkeuze en watergift de belangrijke aandachtpunten. 

Binnen het concept is gekozen voor een geheel onbespoten teelt. Er wordt derhalve afgezien van de inzet van welk toegelaten gewasbeschermingsmiddel ook. Dat heeft natuurlijk consequenties voor het uiterlijk van het gewas en de kwaliteit van het fruit. Het is mooi te zien dat direct betrokken burgers en verenigingen dit waarderen en er een beweging ontstaat die deze vorm van produceren toejuicht.

Fruit4Sports ontwikkelt zich verder

De pilot in Amsterdam is met name bedoeld om te leren in de praktijk. Waar lopen we tegen aan bij het vormgeven van de samenwerking met sportverenigingen, gemeentes en andere lokaal geïnteresseerden? Welk fruitproductiesysteem leent zich het meest? Welke veranderingen treden er op onder fruitconsumptie en levert Fruit4Sports een bijdrage aan het eetpatroon van de sporters en een gezondere levensstijl? Deze kennis is direct inzetbaar bij verenigingen die ook met Fruit4Sports aan de slag willen. Vanuit heel Nederland komen reacties van verenigingen, gemeentes en provincies die het concept willen oppakken. Daarom wordt er nu gewerkt aan een plan om Fruit4Sports landelijk uit te breiden.

Rapporten en publicaties

Nieuws

Impressie bemesten van fruitbomen met oude stalmest door vrijwilligers. Fruit4Sports, 19 januari 2015
Impressie bemesten van fruitbomen met oude stalmest door vrijwilligers. Fruit4Sports, 19 januari 2015