Project

Geïntegreerde aquacultuur: met zeewier betere vis- en schelpteelt

Met de toepassing van zeewier als waterzuiveringssysteem ligt er een mooie kans om op een duurzame wijze tot een effectiviteitenverbetering en kostenbesparing te komen in de teelt van zoutwatervis en schelpdieren en nieuwe producten en productconcepten te ontwikkelen.

De techniek houdt in dat effectieve soorten zeewier zoals Saccharina latissima en Laminaria digitata en eventueel Ulva lactuca worden gebruikt in de effluentstroom en zelfs in de recirculatiestroom van de viskwekerij kunnen worden geplaatst.  


Het onderzoek richt zich op twee hoofdonderdelen:

  1. De ontwikkeling van een praktische en vooral ook kosten effectieve techniek en methode waarmee jonge zeewierplanten kunnen worden opgekweekt en aangebracht in een dergelijk zuiveringssysteem. Daaropvolgend het bereiken van een optimale ontwikkeling en rendement van het zuiveringssysteem.
  2. Het effect van het zeewier in het recirculatiesysteem te meten op de groei en ontwikkeling van tarbot.

Minuscule zeewierplantjes van Palmaria palmata
Minuscule zeewierplantjes van Palmaria palmata
Gametofyten van Laminaria digitata
Gametofyten van Laminaria digitata
Volwassen Laminaria digitata
Volwassen Laminaria digitata

In het project wordt als toepassing van zeewier een concreet en belangrijk probleem aangepakt in de kweek van tarbot. Regelmatig optredende vertraging van de groei/ontwikkeling van de vis en soms sterfte wordt toegeschreven aan de waterkwaliteit (nitraatgehalte) en/of de aanwezigheid van schadelijke micro-organismen. Het beheersbaar maken van de oorzaken kan tot sterke verbetering leiden van de voederconversie en de kweek bekorten en zodoende tot een rendabeler kweeksysteem opleveren.

Het is bekend dat zeewier effectief ammonium, nitraat en fosfaat opneemt en een stabiliserend effect kan hebben op het ecosysteem in de viskwekerij.

Het project beoogt een blauwdruk voor een grootschalig toe te passen systeem. Om daar te komen zijn kleinschaliger experimenten nodig die op laboratoriumschaal en bij de viskwekers worden uitgevoerd. Het systeem zal zo compact mogelijk worden ontworpen door zodanig gebruik te maken van (jonge)zeewieren dat deze zich continue in de exponentiele groeifase bevinden.

In het project wordt tevens rekening gehouden met de toepassing van het systeem in binnendijkse schelpdier kwekerijen die sterk in de belangstelling staan. De kennis die wordt opgedaan kan naar verwachting ook worden gebruikt voor de zuivering van zeewater in de omgeving van vis/schelpdier kwekerijen in open zee.

Het sterke in het concept is dat aan het einde ook nog een oogstbaar product overblijft waarvoor verschillende toepassingen zijn waaronder verwerking in vee of zelfs visvoer. Afval wordt hiermee weer een waardevolle grondstof.

Dit project is gehonoreerd in het LNV programma ‘Innovatie in de Visketen’ mede gefinancierd vanuit het Europees Visserij Fonds. Het project is een samenwerking van Hortimare (uitgangsmateriaal van zeewier), Seafarm en Grovisco (tarbotkwekerijen), en de WUR instituten Wageningen Imares en Plant Research International (PRI). Het project is gestart in augustus 2009 en loopt door begin 2012.